Odpowiedz do: dotyczy regulaminu ogrodu

#1710
Zarząd
Moderator

  „…Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane…

  to oczywiście prawda – prosimy sprawdzić w Regulaminie Stowarzyszenia:

  Regulamin – Rozdział II § 12

  1. Najwyższym organem Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Prawo uczestniczenia z możliwością głosowania i prawem wyboru na Walnym Zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia.

  Natomiast w Regulaminie – Rozdział I § 9 Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

  1. przestrzegać ustawę,
  2. przestrzegać Regulamin i Statut Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA,
  3. użytkować działkę zgodnie z ustawą, statutem i regulaminem,

  Nowy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony w dniu 11-03-2016 r. (Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu Wyłączeniowym w dniu 05-09-2014 r. i złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym, który został zarejestrowany w KRS w dniu rejestracji Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie).

  Zapisy w nowym regulaminie nie różnią się bardzo od zapisów w poprzednio obowiązującym regulaminie (Regulaminie Polskiego Związku Działkowców).
  Może nie wszyscy pamiętają, ale regulamin od dawna był zatwierdzony i przyjęty (zdjęcia poniżej), choć inną kwestią było jego przestrzeganie w poprzednich latach – stąd wynikają spory dotyczące wysokości / odległości nasadzeń itp.

  zdjęcia:

  scan-regulaminu-z-1995-r_01 strona-tytulowa_01 rozdzial-v-zagospodarowanie-terenu-i-strony-dot-nasadzen_01

  W nowym regulaminie zasady nasadzeń powinny pozostać, chroniąc działkowiczów przed sąsiadem sadzącym na swojej działce „las”. Bez odpowiednich zapisów w Regulaminie nikt nie mógłby wyegzekwować żadnych zastrzeżeń dotyczących np. pełnego cienia na swojej działce rzucanego przez wielkie drzewa sąsiada.

  Oczywiście nikt z Zarządu nie chodzi po terenie Ogrodu z linijką, nikt nie wchodzi na czyjąś działkę bez pozwolenia, nikt nie każe wycinać wszystkich drzew (a sporo jest dużych drzew i krzewów ewidentnie przekraczających normy przewidziane dla ogrodu działkowego – co doskonale widać bez potrzeby wchodzenia na czyjąś działkę).
  Problem powstaje najczęściej dopiero na wniosek sąsiada…

  Czy mamy zrezygnować z zapisów dotyczących roślin na działce i pozwolić na przykład na całkowite zarośnięcie dróg dojazdowych?

  zdjęcia:

  img_1971 img_1970 img_1969

  Przypominamy, że w Stowarzyszeniu działa również Komisja Rozjemcza:

  Regulamin – rozdział III § 26

  1. Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
  2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza.
  3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

  „…Myślę, że niektórzy członkowie Zarządu (…) winni zrezygnować honorowo z zajmowanych stanowisk…”

  Oczywiście członkowie Zarządu nie są wybierani na dożywotnią kadencję, poniżej kilka fragmentów ze Statutu, które wyjaśnią na jakich zasadach działa Zarząd i jakie prawa mają członkowie Stowarzyszenia:

  Statut – Rozdział III § 12

  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

  1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
  2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
   (…)

  Statut – Rozdział IV § 24

  Organami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
   (…)

  Statut – Rozdział IV § 26

  1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. (…)
  2. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej wygasa przed upływem kadencji z powodu: (…)
   odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.(…)

  Statut – Rozdział IV § 36

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
  2. Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych albo Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania. (…)

  Tak więc zgodnie ze Statutem zawsze można wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i wygaszenie mandatu członka Zarządu (wystarczy zebrać odpowiednią ilość podpisów) i na Zebraniu przedstawić jakieś sensowne propozycje oraz przeprowadzić głosowanie.


  „…Zarząd nie wykonuje par. 40 regulaminu pkt. 15 (sam składałem skargę, bez odpowiedzi), pkt. 16 regulaminu (przy bramie nr 2 leżą od wielu miesięcy betonowe kręgi, w jakim celu?)…”

  Chyba chodzi o Statut a nie Regulamin…

  Skargi i pisma są rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco – Stowarzyszenie nie prowadzi biura nie zatrudnia ludzi ani też sekretariatu – proszę napisać (np w e-mailu) o jaką skargę chodzi?

  Przy bramie nie leżą żadne kręgi (wpis na forum pojawił się dnia 02.10 a poniżej można obejrzeć zdjęcia z dnia 19.08 kiedy kręgów pozostałych po budowie studzienek odwadniających już nie było, czyżby kręgi pojawiły się znowu?)

  zdjęcia:
  zdjecie-3 zdjecie-2 zdjecie-1


  „…pkt. 17 i 18 – niedostępny dla działkowców i czł. Stowarzyszenia na tablicy czy stronie internetowej…”

  Dostępny w Domu Działkowca lub na Zebraniach (plan pracy i preliminarz został przygotowany na Walne Zebranie i zatwierdzony do realizacji więc rozliczenie będzie na następnym Walnym Zebraniu)


  …a już szczególnie par. 35 regulaminu w utrzymaniu porządku i czystości w całości…”

  Odnośnie kontenerów na śmieci – są informacje na stronie (wpis1 wpis2) i na tablicach ogłoszeń.

  Odnośnie porządku na terenie ogólnym – prosimy o KONKRETNE wskazanie miejsc zaśmieconych oraz przypominamy, że na terenie Ogrodu przebywają TYLKO działkowicze z rodzinami i znajomymi (mało prawdopodobne jest by to ktoś obcy zaśmiecał nasz teren) więc dbajmy WSPÓLNIE o teren ogólny – nie będzie problemu z nieporządkiem.

  Prosimy o sprawdzanie swoich informacji ZANIM napisze się zarzuty.

  Regulamin i Statut nie zostały narzucone siłą lecz zostały przyjęte przez działkowiczów większością głosów podczas głosowania.

  Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Członek Stowarzyszenia jest uprawniony do zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania Ogrodem, ale wnioski takie powinny być merytorycznie uzasadnione oraz zgłaszane przez osoby będące Członkami Stowarzyszenia, które złożyły odpowiednią deklarację