dotyczy regulaminu ogrodu

 • This topic has 5 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 1 miesiąc temu by Piotr Piguła.
Viewing 5 reply threads
 • Autor
  Wpisy
  • #1686
   komart1
   Forumowicz

    Witam,

    pragnę zauważyć, że art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach (Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane) stoi w jawnej sprzeczności z wieloma paragrafami regulaminu ogrodu. Podam kilka przykładów: par. 12 pkt. 1 cyt:”Najwyższym organem Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita” jest Walne zebranie”. Tymczasem w par. 44, 45, 46,47,48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 określają obowiązki, nakazy, zakazy, zobowiązania dot. działkowców i opiekunów działek. Natomiast par. 58 pkt. cyt: „Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany  i innych trwałych urządzeń, sprawuje Zarząd Stowarzyszenia”. Zatem Zarząd tym samym uzurpuje sobie prawo do nieograniczonej kontroli działkowca lub opiekuna działki, który w wobec takich zapisów zamiast odpoczywać powinien chodzić z metrem i mierzyć np. wszelkie nasadzenia (drzewa. krzewy i inne) czy spełniają wymogi zapisane w/w paragrafach i innych, których już nie przywołałem. A już całkowitym kuriozum jest par. 75 regulaminu, pkt 1 cyt:”Interpretacja postanowień regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia”, a to z pewnością stoi w rażącej sprzeczności z przywołanym art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach i wg prawa jest zakazane. Zakazane bezwzględne posłuszeństwo działkowców, opiekunów i czł. zwyczajnych Stowarzyszenia wobec Zarządu może np. przejawiać się tym, że wysokość drzewa ma 199 cm, ale Zarząd uzna, że ma 255 cm.  albo, że powierzchnia altany (czytaj murowanego budynku) zdaniem działkowca ma 35 m2, ale w opinii Zarządu ten sam budynek ma 45 m2. No i Zarząd ma obowiązek skierować sprawę do Nadzoru Budowlanego. Dodam jeszcze, że Zarząd przeprowadza ogląd działek z naruszeniem par. 65 – na działce nikogo nie ma i nie występuje zagrożenie życia lub mienia. A wystarczy trochę kultury i przestrzegania przepisów szczególnie przez Zarząd, aby się skontaktować z działkowcem lub opiekunem działki celem udostępnienia jej do oględzin, pomiaru altan (budynków murowanych), czy pomiaru wysokości drzew oraz odstępu wszelkich nasadzeń od granicy działki. Pomimo starań nie znalazłem żadnej podstawy prawnej, w której Zarząd określił tak precyzyjne odległości, wysokości nasadzeń np. par 53 – „należy sadzić 2 m od granicy działki”, „dopuszcza się sadzenie … w odległości 1 m od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów” etc. I ponawiam nakaz Zarządu do rekreacji i odpoczynku ma Państwa działkach z centymetrem lub metrem pod ręką. Tylko się bać bo może pojawić się kontrola Zarządu. Zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam

    komart1

     

     

     

   • #1710
    Zarząd
    Moderator

     „…Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane…

     to oczywiście prawda – prosimy sprawdzić w Regulaminie Stowarzyszenia:

     Regulamin – Rozdział II § 12

     1. Najwyższym organem Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Prawo uczestniczenia z możliwością głosowania i prawem wyboru na Walnym Zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia.

     Natomiast w Regulaminie – Rozdział I § 9 Działkowiec ma w szczególności obowiązek:

     1. przestrzegać ustawę,
     2. przestrzegać Regulamin i Statut Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA,
     3. użytkować działkę zgodnie z ustawą, statutem i regulaminem,

     Nowy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony w dniu 11-03-2016 r. (Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu Wyłączeniowym w dniu 05-09-2014 r. i złożony w Krajowym Rejestrze Sądowym, który został zarejestrowany w KRS w dniu rejestracji Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie).

     Zapisy w nowym regulaminie nie różnią się bardzo od zapisów w poprzednio obowiązującym regulaminie (Regulaminie Polskiego Związku Działkowców).
     Może nie wszyscy pamiętają, ale regulamin od dawna był zatwierdzony i przyjęty (zdjęcia poniżej), choć inną kwestią było jego przestrzeganie w poprzednich latach – stąd wynikają spory dotyczące wysokości / odległości nasadzeń itp.

     zdjęcia:

     scan-regulaminu-z-1995-r_01 strona-tytulowa_01 rozdzial-v-zagospodarowanie-terenu-i-strony-dot-nasadzen_01

     W nowym regulaminie zasady nasadzeń powinny pozostać, chroniąc działkowiczów przed sąsiadem sadzącym na swojej działce „las”. Bez odpowiednich zapisów w Regulaminie nikt nie mógłby wyegzekwować żadnych zastrzeżeń dotyczących np. pełnego cienia na swojej działce rzucanego przez wielkie drzewa sąsiada.

     Oczywiście nikt z Zarządu nie chodzi po terenie Ogrodu z linijką, nikt nie wchodzi na czyjąś działkę bez pozwolenia, nikt nie każe wycinać wszystkich drzew (a sporo jest dużych drzew i krzewów ewidentnie przekraczających normy przewidziane dla ogrodu działkowego – co doskonale widać bez potrzeby wchodzenia na czyjąś działkę).
     Problem powstaje najczęściej dopiero na wniosek sąsiada…

     Czy mamy zrezygnować z zapisów dotyczących roślin na działce i pozwolić na przykład na całkowite zarośnięcie dróg dojazdowych?

     zdjęcia:

     img_1971 img_1970 img_1969

     Przypominamy, że w Stowarzyszeniu działa również Komisja Rozjemcza:

     Regulamin – rozdział III § 26

     1. Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
     2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza.
     3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

     „…Myślę, że niektórzy członkowie Zarządu (…) winni zrezygnować honorowo z zajmowanych stanowisk…”

     Oczywiście członkowie Zarządu nie są wybierani na dożywotnią kadencję, poniżej kilka fragmentów ze Statutu, które wyjaśnią na jakich zasadach działa Zarząd i jakie prawa mają członkowie Stowarzyszenia:

     Statut – Rozdział III § 12

     Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

     1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
     2. wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
      (…)

     Statut – Rozdział IV § 24

     Organami Stowarzyszenia są:

     1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
     2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
      (…)

     Statut – Rozdział IV § 26

     1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. (…)
     2. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej wygasa przed upływem kadencji z powodu: (…)
      odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.(…)

     Statut – Rozdział IV § 36

     1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych.
     2. Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych albo Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania. (…)

     Tak więc zgodnie ze Statutem zawsze można wystąpić z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i wygaszenie mandatu członka Zarządu (wystarczy zebrać odpowiednią ilość podpisów) i na Zebraniu przedstawić jakieś sensowne propozycje oraz przeprowadzić głosowanie.


     „…Zarząd nie wykonuje par. 40 regulaminu pkt. 15 (sam składałem skargę, bez odpowiedzi), pkt. 16 regulaminu (przy bramie nr 2 leżą od wielu miesięcy betonowe kręgi, w jakim celu?)…”

     Chyba chodzi o Statut a nie Regulamin…

     Skargi i pisma są rozpatrywane w miarę możliwości na bieżąco – Stowarzyszenie nie prowadzi biura nie zatrudnia ludzi ani też sekretariatu – proszę napisać (np w e-mailu) o jaką skargę chodzi?

     Przy bramie nie leżą żadne kręgi (wpis na forum pojawił się dnia 02.10 a poniżej można obejrzeć zdjęcia z dnia 19.08 kiedy kręgów pozostałych po budowie studzienek odwadniających już nie było, czyżby kręgi pojawiły się znowu?)

     zdjęcia:
     zdjecie-3 zdjecie-2 zdjecie-1


     „…pkt. 17 i 18 – niedostępny dla działkowców i czł. Stowarzyszenia na tablicy czy stronie internetowej…”

     Dostępny w Domu Działkowca lub na Zebraniach (plan pracy i preliminarz został przygotowany na Walne Zebranie i zatwierdzony do realizacji więc rozliczenie będzie na następnym Walnym Zebraniu)


     …a już szczególnie par. 35 regulaminu w utrzymaniu porządku i czystości w całości…”

     Odnośnie kontenerów na śmieci – są informacje na stronie (wpis1 wpis2) i na tablicach ogłoszeń.

     Odnośnie porządku na terenie ogólnym – prosimy o KONKRETNE wskazanie miejsc zaśmieconych oraz przypominamy, że na terenie Ogrodu przebywają TYLKO działkowicze z rodzinami i znajomymi (mało prawdopodobne jest by to ktoś obcy zaśmiecał nasz teren) więc dbajmy WSPÓLNIE o teren ogólny – nie będzie problemu z nieporządkiem.

     Prosimy o sprawdzanie swoich informacji ZANIM napisze się zarzuty.

     Regulamin i Statut nie zostały narzucone siłą lecz zostały przyjęte przez działkowiczów większością głosów podczas głosowania.

     Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Członek Stowarzyszenia jest uprawniony do zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania Ogrodem, ale wnioski takie powinny być merytorycznie uzasadnione oraz zgłaszane przez osoby będące Członkami Stowarzyszenia, które złożyły odpowiednią deklarację

    • #1845
     komart1
     Forumowicz
     • #1846
      komart1
      Forumowicz

       Ktoś mnie skutecznie zablokował, abym Państwu na forum przedstawić
       odpowiedź  na „odpowiedź” Zarządu, ale zapraszam na moją stronę
       , tam wyjaśnienia i dowód nieprawdy ze strony, choćby
       jednej osoby z Zarządu, ponieważ resztę Szacownych Osób, może to
       nie zainteresować.
       komart1

      • #1886
       administrator
       Administrator

        Przepraszam za ostatnie utrudnienia w działalności Forum spowodowane aktualizacją strony
        (nie było to celowe blokowanie).

        Problem został usunięty – można znowu uczestniczyć w dyskusjach.

        W przypadku innych nieprawidłowości związanych z działaniem strony www proszę o kontakt

       • #4009
        Piotr Piguła
        Forumowicz

         I po co był uchwalany nowy regulamin oraz przejście z PZD na swoje skoro i tak wszystkie stare, bzdurne przepisy zostały. Od wysokości i odległości nasadzeń po to co wolno mieć na działce! A czy nie warto było wtedy tak dostosować regulamin by był pro działkowy! Dalej nie można zasłonić się od sąsiada tylko 1m wysokości, dalej nic nie można postawić poza altanką. Nie ma wyjątków, że sąsiad się na coś zgadza. Dalej zostały przepisy PZD a czas się zmienia. Nie chodzi by mieś las ale dziś żywopłot 2m wysokości czy drzewo do 3-4 m to chyba norma oraz wiata czy miejsce na grila bliżej odrodzenia niż 3m. Szklarnie na wysokość 3m można mieć 1m od sąsiada ale już drzewa lub krzewu nie, nie  wspominając o niższej wiacie ogrodowej lub zadaszonej pergoli 2m wysokości. Może czas na zmiany??

       Viewing 5 reply threads
       • Musisz się zalogować aby odpowiedzieć na ten temat.