Obowiązki Członków Zarządu (archiwum)

Uchwałą nr 27/1/2016 z dnia 04-06-2016 r. zostały oficjalnie zaakceptowane i przyjęte obowiązki przez funkcyjnych członków Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita.

Prezes Zarządu Janina Śliwa  działka 170
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 • wyznaczanie, ocenianie i rozliczanie wykonania zadań przez poszczególnych członków Zarządu,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w razie potrzeby – wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych dla prezesa Zarządu wynikających z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie wiążących decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki, o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
Wiceprezes Zbigniew Smoter  działka 119
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu;
  • opieka nad sprzętem elektronicznym Ogrodu,
Sekretarz Tadeusz Kurpiel  działka 120
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz protokołów z zebrań Zarządu,
 • ewidencja podjętych przez Zarząd uchwał oraz rejestr protokołów posiedzeń Zarządu,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu,
 • informowanie członków Zarządu o zwołanym posiedzeniu Zarządu,
 • prowadzenie ewidencji działek,
 • ewidencja Członków Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.
Skarbnik Marcin Ślazyk  działka 033
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzór nad sprawami finansowymi Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działań motywująco-windykacyjnych,
 • przygotowywanie w porozumieniu z prezesem Zarządu, projektu planu gospodarczego na następny rok kalendarzowy,
 • sporządzanie projektu sprawozdania z realizacji planu gospodarczego Stowarzyszenia za miniony rok kalendarzowy i przedstawianie go na Walnym Zebraniu Członków, po uprzedniej akceptacji Zarządu,
 • przedstawianie sprawozdania z finansowej działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • nadzór nad realizacją budżetu Stowarzyszenia
 • współpraca z biurem rachunkowym w kwestii sporządzenia sprawozdań, zeznań podatkowych, bilansu rocznego oraz odpowiednich deklaracji,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.
  • prowadzenie strony internetowej i korespondencji elektronicznej

W skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita wchodzą też członkowie bez przydzielonych funkcji, których podstawowym obowiązkiem jest wspieranie Zarządu w jego działaniach i wypełnianie obowiązków przydzielonych przez Zarząd.

Uchwała nr 27/1/2016 z dnia 04-06-2016 r.

Członek Zarządu, który zaakceptował i przyjął obowiązki to:

Członek Zarządu Zbigniew Kałwa działka 015
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • sporządzenie spisu dokumentacji sieci elektrycznej Ogrodu,
 • przedstawienie informacji na piśmie jakie, występują braki w dokumentacji, które konieczne i niezbędne i powinny być niezwłocznie uzupełnione,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu, którym przydzielono obowiązki i nie zostały one zaakceptowane to:

Członek Zarządu Józef Zdradzisz
działka 124
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • gospodarka odpadami (śmieci, zielone i wielkogabarytowe),
 • informacja i przestrzeganie zakazu składowania na terenach wspólnych Ogrodu,
 • pisanie protokołów z posiedzeń Zarządu w razie nieobecności Sekretarza,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Zarząd.
Członek Zarządu Krzysztof Mycek
działka 123
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • utrzymanie ciągów komunikacyjnych,
 • interwencje w sprawach przestrzegania regulaminów,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

Uwaga:

W dniu 13-05-2017 na zebraniu Zarządu nr 37/2017 z własnej inicjatywy podjął się należytego utrzymania porządku na zewnątrz ogrodzenia Ogrodu (teren leśny) od działki nr 152 do działki nr 63 oraz zewnętrznego ogrodzenia Ogrodu w zakresie wyżej wymienionych działek.

Sprawdź również: Osoby współpracujące

archiwum / opublikowany przez:

Post Author: Zarząd