Obowiązki Członków Zarządu

Oficjalnie zaakceptowane i przyjęte obowiązki przez funkcyjnych członków Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita.

Prezes Zarządu Janina Śliwa  działka 170
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 •  koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 • wyznaczanie, ocena i rozliczanie wykonania zadań przez poszczególnych członków Zarządu,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w razie potrzeby – wraz z innymi osobami upoważnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Zarządu o istotnych, bieżących sprawach i zagadnieniach, związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych dla prezesa Zarządu wynikających z przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz uchwał Komisji Rewizyjnej,
 • podejmowanie wiążących decyzji w sprawach niecierpiących zwłoki, o których informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.
Wiceprezes Tadeusz Kurpiel  działka 120
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu:
  • branie czynnego udział w kontaktach z członkami Stowarzyszenia oraz Działkowcami w sprawach dotyczących działalności Ogrodu i Stowarzyszenia wraz z Sekretarzem Stowarzyszenia;
  • zagadnienia techniczne dotyczące Ogrodu;
Wiceprezes Dariusz Peter  działka 85
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie czynności przewidzianych dla Prezesa Zarządu w przypadku jego nieobecności,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu:
  • pełnienie dyżurów telefonicznych dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  • koordynacja prac Gospodarza Ogrodu oraz informowanie Zarządu na posiedzeniach o działalności i potrzebach do realizacji zadań na Ogrodzie;
Sekretarz Ewa Piątek  działka 8
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 •  przygotowywanie projektów uchwał Zarządu oraz protokołów zebrań Zarządu,
 • ewidencja podjętych przez Zarząd uchwał oraz rejestr protokołów posiedzeń Zarządu,
 • koordynacja korespondencji Stowarzyszenia,
 • informowanie członków Stowarzyszenia o pracach Zarządu,
 • informowanie członków Zarządu o zwołanym posiedzeniu Zarządu,
 • prowadzenie ewidencji działek,
 • ewidencja Członków Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.
Skarbnik Marta Brewińska  działka 129
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • odpowiedzialność za sprawy finansowe Stowarzyszenia poprzez akceptację wydatków (opis na dokumentach) oraz współpraca z osobą ewidencjonującą obrót gotówkowy,
 • współpraca z biurem rachunkowym w zakresie:
  • aktualizacji osób zobowiązanych do płatności na rzecz Stowarzyszenia;
  • pozyskiwanie i przygotowywanie informacji o dłużnikach wraz z wezwaniami do zapłaty i przedkładanie Zarządowi;
  • przygotowywanie informacji o finansach na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;
  • sporządzenia sprawozdań, zeznań podatkowych, bilansu rocznego oraz odpowiednich deklaracji;
 • przygotowywanie w porozumieniu z członkami Zarządu projektu planu pracy i preliminarza finansowego na następny rok kalendarzowy,
 • sporządzanie projektu sprawozdania z realizacji planu zadań i preliminarza finansowego Stowarzyszenia za miniony rok kalendarzowy i przedstawianie go na Walnym Zebraniu Członków, po uprzedniej akceptacji Zarządu,
 • przedstawianie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • realizacja budżetu Stowarzyszenia,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita wchodzą też członkowie, których podstawowym obowiązkiem jest wspieranie Zarządu w jego działaniach i wypełnianie obowiązków przydzielonych przez Zarząd.

Członek Zarządu Marcin Ślazyk
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 •  współpraca z osobą prowadzącą stronę internetową,
 • obsługa poczty elektronicznej wraz z jej ewidencjonowaniem i przedstawianiem na posiedzeniach Zarządu,
 • przygotowywanie bieżących wiadomości z ustalonych przez Zarząd na stronę internetową i tablice informacyjne Ogrodu,
 • opieka nad sprzętem elektronicznym Ogrodu,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu Agnieszka Zwolińska
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 •  współpraca z Sekretarzem w sprawach prowadzonej korespondencji Stowarzyszenia,
 • zastępowanie Sekretarza w pisaniu protokołów z posiedzeń Zarządu w razie jego nieobecności,
 • organizowanie przeglądu działek w zakresie poprawnego ich zagospodarowania zgodnego z regulaminem ogrodu i przedłożenie sprawozdania na posiedzeniach Zarządu,
 • realizacja innych zadań wyznaczonych przez Prezesa Zarządu.

Sprawdź również: Osoby współpracujące

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz