Opłaty 2020

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” postanowił utrzymać opłaty na 2020 rok na poziomie opłat jak w roku 2019 (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia).

Opłaty obowiązujące w roku 2020

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2020 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,20 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 31.05.2020
II rata do 31.07.2020
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
I rata do 31.05.2020
II rata do 31.07.2020
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 30.06.2020
EL 1 Energia z licznika
taryfa I
0,6972 zł / kWh
od 01-01-2020
na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL 2 Energia z licznika
taryfa II
0,2984 zł / kWh
od 01-01-2020
na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 2.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Zaległości z lat ubiegłych należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2019 roku: opłaty w 2019 wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”, mając na uwadze zapewnienie ciągłości rozpoczętych robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej na terenie Ogrodu „KMITA” ustalił następującą wysokość i termin zapłaty:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

kanalizacja
rata I
Opłata za budowę przyłącza do sieci kanalizacji 500,00 zł do 31.07.2020
Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji:

Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311

Termin wpłaty II raty oraz jej wysokość zostanie uchwalona na Walnym Zebraniu, które zostanie zorganizowane w czasie możliwym do ogłoszenia i zorganizowania (po ustąpieniu epidemii).

Przykład prawidłowo wypełnionego druku przelewu za energię elektryczną:
Ważne pole TYTUŁEM w którym powinno być:

oznaczenie taryfy / poprzedni odczyt / aktualny odczyt / zużycie  / kwota wynikająca z aktualnej ceny energii

 

 

Post Author: Zarząd