Osoba prowadząca ewidencję obrotu kasowego  
Do podstawowych obowiązków osoby odpowiedzialnej za obrót gotówkowy należy:

 • dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie KP i KW;
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych od działkowców i członków Stowarzyszenia z tytułu opłat uchwalonych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia;
 • naliczanie i pobór odsetek od nieterminowych wpłat przy opóźnieniu przekraczającym 30 dni (dotyczy opłat ogrodowych i wpłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej);
 • odprowadzanie nadwyżki gotówki w kasie ponad ustalone pogotowie kasowe do banku;
 • sporządzanie raportów kasowych;
 • sporządzanie ewidencji wpłat działkowców za indywidualne zużycie energii elektrycznej;
 • udział przy sporządzaniu inwentaryzacji kasy.

Osoba odpowiedzialna za obrót gotówkowy ponosi odpowiedzialność materialną za:

 • nieprzestrzeganie zasad gospodarki kasowej;
 • dokonywanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonych na właściwych dowodach rozchodowych;
 • nienależyte zabezpieczenie i przechowywanie gotówki;
 • dokonywanie wypłat na podstawie nie zatwierdzonych dowodów wypłaty;
 • nieprzestrzeganie regulaminu o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
Gospodarz Ogrodu  
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Przygotowywanie sieci wodociągowej do sezonu letniego i zimowego.
 2. Nadzór nad szczelnością sieci wodociągowej Ogrodu.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii sieci u użytkowników działek i w razie konieczności wyłączanie pompy, zamykanie odpływu ze zbiorników do czasu usunięcia awarii.
 4. Opieka nad infrastrukturą Ogrodu:
  • Ogrodzenie,
  • Bramy wjazdowe,
  • Rowy odwadniające,
  • Drogi i alejki,
  • Tablice informacyjne

  W związku z powyższym dokonywanie drobnych napraw i zgłaszanie usterek wymagających nakładów finansowych.

 5. Wywieszania ogłoszeń na tablicach informacyjnych Ogrodu dostarczanych przez członków Zarządu.
 6. Dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymanie porządku wokół domu działkowca oraz kontrola poziomu napełnienia szamba i zgłaszanie wywozu nieczystości.
 7. Branie czynnego udziału przy podstawianiu i odbiorze kontenerów na odpady, odbiór kwitu wagowego i przekazanie Skarbnikowi do faktury.
 8. Opieka nad sprzętem wyposażenia ogrodu (np. drabina, spawarka itp.) oraz krótkoterminowe wypożyczanie za pisemnym potwierdzeniem.
 9. Informowanie Zarządu o wszelkich nieprawidłowościach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników działek jak też w ich mieniu (np. pochylone drzewa, uszkodzone ogrodzenie itp.).
 10.  Zgłaszanie Zarządowi potrzeb materiałowych niezbędnych do konserwacji i utrzymania w sprawności wyposażenia Ogrodu.
 11. Do dyspozycji Gospodarza zostanie przydzielony telefon służbowy w celu kontaktów z Zarządem jak też działkowcami w przypadku awarii lub zagrożenia ich mienia.
 12. Zwracanie uwagi użytkownikom działek na niezgodne z regulaminem Ogrodu postępowanie.
 13. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu wszelkich prac na terenie Ogrodu.
 14. Prowadzenie notatek w celu informowania Zarządu o pracach, awariach i usterkach wykonywanych między posiedzeniami Zarządu.
 15. Zakres obowiązków dotyczy okresu wykonywania zlecenia.
Elektryk Ogrodu  
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Sprawowanie nadzoru nad siecią elektryczną ogrodu:
 • oświetleniem ogrodu;
 • zasilaniem pompy w studni K-2;
 • domem działkowca.
 1. Dokonywanie rocznych przeglądów i konserwacji rozdzielni głównej RG oraz podrozdzielni R1, R2, R3 w zakresie podstawowym.
 2. Usuwanie bieżących usterek takich jak:
 • wymiana żarówek oświetlenia ogrodu;
 • wymiana zabezpieczeń sieci elektrycznej ogrodu;
 • zabezpieczenie otwartych lub uszkodzonych skrzynek rozdzielczych, skrzynek przyłączeniowych i innych osłon urządzeń pod napięciem.
 1. Usuwanie drobnych usterek w instalacjach elektrycznych po zgłoszeniu przez gospodarza ogrodu dotyczących funkcjonowania ogrodu lub zagrażających bezpieczeństwu.
 2. Prowadzenia książki przeglądów i konserwacji sieci ogrodu, która przechowywana jest w pomieszczeniu gospodarczym Domu działkowca.
 3. Prowadzenia książki usterek rozdzielnic.
 4. Zgłaszanie o błędnych opisach na skrzynkach rozdzielczych i przyłączeniowych.
 5. Ustawianie zegara sterującego oświetleniem ogólnym ogrodu (nie więcej niż raz w miesiącu).
 6. Udział w przeglądach komisji sprawdzającej prawidłowość podłączeń.
 7. Plombowanie liczników energii elektrycznej i zegarów sterujących oraz sporządzenie protokołu (wg wzoru opracowanego przez Zarząd – druk w załączeniu) i przekazanie do Zarządu.
 8. Dokonywanie okresowych odczytów liczników elektrycznych w skrzynkach SR (raz w roku).
 9. Zgłaszanie usterek i spraw przekraczających możliwości własnej naprawy przedstawicielowi Zarządu.
 10. Zgłaszanie do Zarządu potrzeb materiałowych w celu utrzymania sprawności infrastruktury sieci elektrycznej Ogrodu.
 11. Przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania prac.

Instalacja elektryczna od skrzynki rozdzielczej SR należy do użytkownika działki. Prace związane z usterkami sieci u użytkownika działki są pracami odpłatnymi i ustalane między wykonawcą i użytkownikiem działki.

 

Kategorie: Dokumenty