Porządkowanie zieleni na działce

Przypominamy o konieczności doprowadzenia nasadzeń na działce do zgodności z Regulaminem, który określa co i w jakich odległościach od granic działki można sadzić.
(poniżej wybrane punkty z Regulaminu)

W przypadku niezgodności z Regulaminem rośliny, drzewa i krzewy należy przesadzić, przyciąć lub wyciąć. Użytkownik Działki robi to we własnym zakresie.

UWAGA wycięcie drzew (oprócz drzew owocowych) trzeba zgłosić do Urzędu Gminy. (odpowiednie pisma do pobrania ze strony Urzędu Gminy).

Nieprzestrzeganie regulaminu w zakresie nasadzeń grozi sankcjami zgodnie ze statutem, aż do możliwości wypowiedzenia umowy dzierżawy, co jest równoznaczne z odebraniem praw do Działki.

Wycinkę drzew/krzewów należy wykonać jak najwcześniej (jesień/zima) bo wówczas drzewa są pozbawione soków i nie będzie problemu z otrzymaniem zgody.

Wybrane punkty z Regulaminu:

§ 35

Utrzymanie porządku i czystości należy do:
– zarządu Stowarzyszenia – w odniesieniu do terenu ogólnego;
działkowca – w odniesieniu do jego działki;
– właściwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegających do ogrodu, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.

§ 51

Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 m.
Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1,5 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
Zabrania się sadzenia żywopłotów, krzewów i drzew poza terenem działki przylegającej do dróg i alejek Ogrodu.
Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą Ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2,5 m i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie Ogrodu.

§ 52

Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecanych dla ogrodów działkowych. Drzewa gatunków słabo rosnących i karłowate należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 m. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 m.
Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 m.

§ 53

Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 54

Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki oraz by nie ograniczały pola oświetlenia lamp ogrodowych.
W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi Stowarzyszenia, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny Ogrodu lub znajdują się w odległości 1 m od napowietrznej nie izolowanej linii energetycznej oraz nie są zachowane wysokości drzew lub krzewów wymienionych w § 53 cięcie będzie zlecone do wykonania a koszt obciąży działkowca.

Post Author: Zarząd