Sprawozdanie za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „KMITA” W ZABIERZOWIE
ZA OKRES OD 17 PAŹDZIERNIKA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

SZANOWNI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO KMITA W ZABIERZOWIE!!!

Uchwalona 13 grudnia 2013 r. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, wśród nowych uregulowań, zawiera przepis dający możliwość, po spełnieniu wielu warunków, na wyodrębnienie się Ogrodu z dotychczasowych struktur Polskiego Związku Działkowców.
W takim przypadku organem prowadzącym Ogród działkowy staje się Stowarzyszenie wybrane przez Walne Zebranie wszystkich działkowców.
W powszechnie przyjętej ocenie, możliwość wyodrębnienia się Ogrodu, jest ważnym elementem pogłębienia idei samorządności, a tym samym ograniczenia w znacznym stopniu powszechnie stosowanego centralizmu w obecnym ruchu ogrodnictwa działkowego. Ogród po wyodrębnieniu staje się podmiotem prawnym ze wszystkimi skutkami i konsekwencjami.

Z szansy wyodrębnienia skorzystał nasz Ogród, powołując na Walnym Zebraniu Założycielskim w dniu 5 września 2014 r. Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie wraz z siedmioosobowym Zarządem w składzie:

1. Prezes Józef Zdradzisz
2. Wiceprezes Tadeusz Kurpiel
3. Wiceprezes Zbigniew Smoter
4. Sekretarz Janina Śliwa
5. Skarbnik Krzysztof Mycek
6. Członek Zarządu Zbigniew Kałwa
7. Członek Zarządu Jerzy Kurowski

W okresie sprawozdawczym Zarząd zrealizował następujące zadania:

1. Podjęcie czynności związanych z wpisaniem Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Po skompletowaniu wymaganej dokumentacji, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 17 października 2014 r. wpisał nasze Stowarzyszenie do KRS pod numerem 0000527779.

2. Wystąpienie do Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie o nadanie identyfikatora podatkowego. Po spełnieniu wymaganego trybu, Urząd Skarbowy wydał zaświadczenie o nadaniu NIP 5130239222.

3. Wystąpienie do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Urząd ten po wyjątkowo nieskomplikowanych procedurach, wystawił zaświadczenie o numerze 123235794.

4. Uzyskanie od Urzędu Gminy w Zabierzowie zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego budynku, a co za tym idzie pełnego adresu.
Sprawa pozornie prosta, okazała się jednak skomplikowana, wstrzymująca cały tok postępowania administracyjnego. Pomyślne rozstrzygnięcie jednak nastąpiło.
Pełny adres Ogrodu brzmi:
Stowarzyszenie Ogrodowe „Kmita”
ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów.

5. Uchwalenie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita.

Wszystkie wymienione dokumenty, zaświadczenia, decyzje załatwiane w różnych urzędach i instytucjach, o różnym trybie postępowania wymagały dużego wysiłku, czasu i konsekwencji. Bez załatwienia tych spraw, Stowarzyszenie nie mogłoby funkcjonować. Stanowią one niezbędne instrumenty formalno-prawne do jego pełnej i sprawnej działalności. W kwestiach dotyczących spraw wewnątrz stowarzyszeniowych, Zarząd w okresie sprawozdawczym opracował i zatwierdził treść deklaracji członkowskiej i wielu innych dokumentów.

Na wyszczególnienie zasługuje również wystąpienie Zarządu Stowarzyszenia z odpowiednimi pismami do: Wojewody Małopolskiego, Starosty powiatu krakowskiego i Wójta gminy Zabierzów z informacją , że nasze Stowarzyszenie posiada postanowienie Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS i tym samym jest podmiotem prawnym w sprawie uzyskania odszkodowania za teren zajęty pod drogę.

Z otrzymanej odpowiedzi: Wojewoda kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę, wnosi o uznanie powstałego Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” jako strony w powyższej sprawie. W tak krótkim okresie sprawozdawczym, nie starczyło czasu na pełne opracowanie Regulaminu Ogrodu działkowego. Prace będą nadal kontynuowane aż do ich zakończenia.

Post Author: Zarząd