KANALIZACJA – 3 PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA IMPASU

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze,

do skrzynki pocztowej Zarządu wpłynął list, którego treść wklejam poniżej. Zarząd składa serdeczne podziękowania Działkowiczom, którzy przedstawiają trzy możliwości rozwiązania impasu w ukończeniu budowy ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponownie zachęcamy Wszystkich Państwa do przesyłania swoich własnych propozycji, które zostaną przez Zarząd  udostępnione pozostałym Działkowiczom. To pozwoli przemyśleć problem pod różnymi aspektami i przeprowadzić merytoryczną dyskusję na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym. Z serdecznościami MD


Szanowni Państwo,

przesyłamy propozycje rozwiązań dotyczących sieci kanalizacyjnych. (…) Naszym zdaniem aktualna propozycja Zarządu, gdzie ostatecznie każdy będzie miał inną cenę do podłączenia, nie sprawdzi się i doprowadzi do niepotrzebnych napięć.

Będziemy wdzięczni za zachowanie anonimowości.

(…)


Propozycja WYŁĄCZENIA części Działkowców z dalszego współfinansowania sieci kanalizacyjnej

Propozycja I 

daje możliwość wyłączenia z dalszego współfinansowania budowy i podłączenia do sieci kanalizacyjnej części Działkowców pod określonymi warunkami:

 • Posiadanie sprawnego szamba.
 • Regularne, przynajmniej raz na 4 lata, opróżnianie szamba, począwszy od 01.01.2024r
 • Dostarczanie potwierdzenia opróżnienia szamba, wraz fakturą usługi, do Zarządu ROD-Kmita.
 • Brak potwierdzenia będzie skutkował nałożeniem opłaty w wysokości 600 zł co roku (do ustalenia kwota).
 • Działkowcy wyłączeni z dalszego współfinansowania, nie będą rościli praw do zwrotu kosztów dotychczas poniesionych na budowę sieci kanalizacyjnej.

Istnieje możliwość podłączenia Działkowców wyłączonych z dalszego współfinansowania do sieci kanalizacyjnej w późniejszym terminie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd ROD-Kmita.


Propozycje 2 rozwiązań SOLIDARNEGO PODŁĄCZENIA wszystkich działkowców  do sieci kanalizacyjnej

Propozycja II 

zakłada, aby od początku do końca, solidarnie, na równych zasadach sfinansować podłączenie wszystkich Działek do sieci kanalizacyjnej.

Propozycja ta uwzględnia ustalenie dodatkowych dwóch rat na pokrycie kosztów przedsięwzięcia. Wysokość I raty będzie wynikała z przybliżonego oszacowania (przy współpracy jedynie z firmą wykonawczą) kosztów podłączenia wszystkich Działek. Rata I będzie wpłacana do dnia 15.10.2023r (do ustalenia). Wysokość II raty (uzupełniającej) będzie wyliczona po podłączeniu wszystkich Działek do sieci i pokryje ostateczne koszty wynikłe z trudnych do przewidzenia komplikacji na etapie szacowania I raty. Rata II byłaby wpłacana do dnia 15.10.2024r (do ustalenia).

Do sieci kanalizacyjnej zostałyby podłączone tylko te Działki, których właściciele wpłacą I ratę. Działkowicze, którzy nie uregulują w terminie raty I i II zostaliby poddani windykacji.

Wszystkie prace do tej pory finansowaliśmy wspólnie, nawet jeśli problem nie dotyczył wszystkich po równo. Przykładem może być naprawa części ogrodzenia. Jeśli zrezygnujemy z solidarności, to wszystkie kolejne przedsięwzięcia będą obarczone ryzykiem niepowodzeń i traktowane głównie z perspektywy własnych interesów.


Propozycja III 

również zakłada solidarność w ponoszeniu kosztów związanych z podłączeniem wszystkich Działek do sieci kanalizacyjnej.

Każdy Działkowiec indywidualnie lub w porozumieniu z innymi Działkowiczami indywidualnie podłączyłby Działkę do sieci kanalizacyjnej. Termin realizacji tego zadania to 30.10.2024r (do ustalenia).

Po podłączeniu, każdy Działkowiec w ustalonym terminie dostarczy Zarządowi ROD Kmita potwierdzenie kosztów podłączenia. Na podstawie sumarycznych kosztów, Zarząd ustali średnią kwotę za podłączenie i dla każdego Działkowca wyliczy kwotę dopłaty lub zwrotu wynikającej z różnicy z poniesionych kosztów względem średniej kwoty za podłączenie.

Działkowicz, który do wyznaczonego dnia, nie podłączy się do sieci kanalizacyjnej, będzie mógł to wykonać w późniejszym terminie, jednakże po uregulowaniu opłaty nie niższej od średniej kwoty (plus inflacja) za podłączenie.

Naszym zdaniem największe szanse na sukces ma propozycja I. Część Działkowiczów ma sprawne szamba i dba o ich regularne opróżnianie. Dla nich dalsza inwestycja w sieć kanalizacyjną jest nieuzasadniona ekonomicznie.

Zarząd ROD Kmita będzie miał jasny status, kto uczestniczy w dalszym współfinansowaniu, a kto indywidualnie dba o oczyszczanie ścieków.

Aby skutecznie i sprawnie przeprowadzić głosowanie nad powyższymi propozycjami można zastosować równolegle głosowanie przez internet, drogą korespondencyjną i w formie kart do głosowania.

0 komentarzy

KOMUNIKAT Nr 2 OGRODZENIE

          Szanowni Państwo,

          Wszyscy wiemy, że stan siatki ogrodzenia zewnętrznego, zamontowanej około 40 lat temu, nie jest dobry. Była ona wielokrotnie naprawiana, sztukowana, wzmacniana. Korozja w połączeniu z polskimi warunkami atmosferycznymi naruszyła i osłabiła strukturę metalu. Na czynniki obiektywne nałożyły się zniszczenia powodowane przez dziką zwierzynę (szczególnie przez dziki i sarny), co znacząco wpłynęło na stabilność i trwałość ogrodzenia. 

         Ostatniej zimy ilość wtargnięć na teren naszego Ogrodu i tereny działek znacznie się zwiększyła. Zarząd otrzymywał od Działkowiczów liczne zgłoszenia o spacerach lochy i warchlaków po alejkach, o dewastacji trawników, grządek, nasadzeń, a nawet o zdemolowanych ogrodzeniach wewnętrznych. Wymienię niektóre z tych działek, oto ich numery:  86, 124, 132, 142, 143, 144, 145, 146.

           Jak wiadomo problem nie dotyczy tylko naszego Ogrodu. Internauci udzielają porad jak uzyskać odszkodowanie i gdzie zgłosić szkody wyrządzone przez dziki na terenach miast i osiedli. Ale strat na terenie Ogrodu nie da się łatwo oszacować. Z pewnością lepiej byłoby zapobiegać spustoszeniom …

          Zarząd podjął decyzję o wymianie najbardziej zniszczonego fragmentu siatki ogrodzeniowej jeszcze w tym sezonie. Wytypowaliśmy zdewastowany odcinek ogrodzenia zewnętrznego pomiędzy Działkami 158 i 151. Jego długość wynosi ok. 80m w linii prawie prostej oraz ok. 15 m za zakrętem.  Usytuowana jest tam również bramka do lasu, z której korzystają właściciele pobliskich działek. 

          Za najlepszy i najtrwalszy materiał na ogrodzenie w tym rejonie uznaliśmy beton i żelbet, które cechuje ogniotrwałość, wytrzymałość na znaczne obciążenia statyczne i dynamiczne oraz swoboda w kształtowaniu elementów. Ogrodzenie składać się będzie z elementów betonowych, ustawianych po trzy nad sobą: dwa niższe o strukturze pełnej, a najwyższy ażurowy. Trzyelementowe kolumny (jak na wzorniku poniżej) osadzone zostaną w betonowych prowadnicach, stanowiąc zaporę o wysokości ok. 170 centymetrów.

        W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynkowego na realizację ogrodzenia wybrano wykonawcę RAP-BUD (Jerzy Rapacz ul. 1 Maja 111 z Trzebini), który złożył pełną ofertę cenową (17.08.2023r.), a ponadto jako jedyny odbył wizję lokalną. Inni oferenci nie odpowiedzieli na zapytanie albo szacowali koszty dwukrotnie drożej. Cena jednego metra bieżącego ogrodzenia zaoferowana przez RAP-BUD wynosi 235 PLN brutto, co daje koszt 18800 zł brutto za 80mb ogrodzenia. Dodatkowo na tym odcinku zamontowana będzie stalowa furta z profili (w cenie 2200 PLN brutto). Poza tym zbudowany zostanie ok. 15-metrowy odcinek za zakrętem, aż do bramki Działki Nr 151 (około 3500PLN brutto). W sumie koszt wyniesie ok. 24.500 PLN brutto. W ramach usługi firma RAP-BUD zdemontuje zużytą siatkę i słupki, a także dokona wywozu pozostałości starego ogrodzenia oraz jego utylizacji. Zachowane fragmenty starej siatki, które mogą być przydatne do zabezpieczenia ogrodzenia w innych miejscach, pozostawimy na terenie ogrodu.

        Zarząd podjął próbę sprawdzenia jakości dostarczanych elementów, z których montowane będzie nowe ogrodzenie. W tym celu zwrócono się do Producenta o dostarczenie dokumentów na potwierdzenie, iż oferowane wyroby spełniają wymagania dla ogrodzenia jako wyrobu budowlanego. W odpowiedzi otrzymaliśmy od Producenta (25.08.2023r.) Deklaracje Zgodności na spełnienie specyfikacji technicznych. RAP-BUD zapewnia na swoje ogrodzenie 24-miesięczną gwarancję. 

        W dniu 25.08.2023r. Zarząd przekazał Wykonawcy zlecenie realizacji usługi, z terminem ukończenia do 90 dni. Zatem tej jesieni ocenimy efekty wymiany ogrodzenia, a następny Zarząd podejmie decyzję, co do ewentualności dalszej współpracy z firmą.

W imieniu Zarządu

Magdalena Długosz

Jeden komentarz

KOMUNIKAT Nr 1  KANALIZACJA

Wpisy dotyczące spraw bieżących związanych z działalnością Stowarzyszenia ROD Kmita.


Podczas realizacji ostatnich etapów budowy instalacji sieci kanalizacyjnej (kwiecień-czerwiec 2023) członkowie naszego Zarządu regularnie odbywali konsultacje z wykonawcami oraz osobiście koordynowali dostępność działek, współpracując z: 

 • p. Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN z Krakowa, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie, 
 • p. Zygmuntem Madejem, kierownikiem budowy, 
 • p. Marcinem Koczurem, właścicielem firmy geodezyjnej Allgeo Geodezja w Krakowie.

Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. W niektórych rejonach budowy należało – względem projektu – wprowadzić korekty głównej magistrali, a także ograniczyć zbędne studzienki (ze względów oszczędnościowych, bez wpływu na jakość głównej magistrali). Po wykonaniu prac, teren budowy został uporządkowany, a miejsca naruszone w trakcie robót naprawione. Wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych opracowano kartograficznie w postaci sumarycznej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i dostarczono do Zarządu. 

         I tak 2 czerwca b.r. zakończono i rozliczono – zgodną z projektem – budowę magistrali sieci kanalizacji. Łączne wydatki na kanalizację od wiosny 2020 do czerwca 2023 to kwota: 992 196,37 PLN. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Załączniku Nr 1, sporządzonym przez Kancelarię Księgową Gaserwis Sp. z o.o., prowadzącą dokumentację księgową naszego Stowarzyszenia.

        Równolegle Zarząd prowadził rozmowy z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o. p. Markiem Janasem (także z kierownikami działów technicznych) oraz pracownikami administracyjnymi PUK (p. K.S. i p. M.W.). Podczas tych rozmów udało się wynegocjować likwidację dwóch ściekomierzy (z trzech przewidzianych w projekcie, dzięki czemu ogród zaoszczędził ok. 60 000PLN) oraz obietnicę rozpoznania możliwości rozliczania indywidualnych wodomierzy każdego z Działkowców bezpośrednio z PUK. Mamy nadzieję przedstawić decyzje PUK podczas Nadzwyczajnego Zebrania Walnego pod koniec września.

Co dalej?

         Podczas tegorocznego Forum Działkowiczów (Dom Działkowca, 1 lipiec 2023) przedstawiono wnioski Zarządu ze szczegółowej analizy projektu sieci kanalizacyjnej z 2016 roku, wskazując na rozwiązania projektowe, które wpływają na duże dysproporcje w długości indywidualnych przyłączy do altan. Okazuje się, że właściciele niektórych działek – chcąc podłączyć się do sieci kanalizacji – musieliby wykonać przekop o długości 30-60 metrów, co oznacza bardzo wysokie koszty indywidualnych przyłączy.

Decyzją Forum zostaliśmy jako Zarząd upoważnieni do przygotowania propozycji zniwelowania tych różnic. Po wnikliwej analizie inwentaryzacji powykonawczej ogrodowej sieci kanalizacji sanitarnej (z udziałem wykonawcy i kierownika budowy oraz członków Zarządu) uzupełniliśmy projekt sieci w taki sposób, aby indywidualne przyłącza do sieci kanalizacji u żadnego z Działkowców nie były dłuższe niż ok. 25 metrów. Z bardzo oszczędnego wyrównania tych dysproporcji i przybliżonego wytyczenia kilku dodatkowych odcinków sieci ogólnej zrodził się wniosek wydłużenia magistrali o dalsze 250-280 metrów oraz uzupełnienia jej o dodatkowe studzienki.

         Biorąc pod uwagę aktualne ceny, koszt budowy uzupełniającej części magistrali sieci kanalizacji wyniósłby w przybliżeniu 160.000-180.000PLN brutto. Do tego należy dodać koszty geodezyjne: inwentaryzację powykonawczą i wprowadzenie pomiarów do zasobu państwowego. W przeliczeniu na działki biorące udział w inwestycji kanalizacyjnej (a jest ich 128), kwota kolejnej (i ostatnej!) składki dla każdego Działkowicza wyniosłaby: 1300-1500 PLN.

Drodzy Państwo!

         Tworzymy środowisko ogrodników już od 40 lat, wykazując zrozumienie i wzajemną życzliwość w trudnych chwilach! Od starszych Działkowców wiemy, jakie wyjątkowe społeczne działania miały tutaj miejsce! Podtrzymajmy te tradycje i wspólnym kosztem zakończmy inwestycję. Gorąco namawiam Państwa do rozważenia i poparcia propozycji Zarządu. Prawdę powiedziawszy nie znajdujemy innego, lepszego rozwiązania impasu w dokończeniu budowy magistrali kanalizacyjnej. 

Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że Działkowcy, poszkodowani niesprawiedliwym projektem kanalizacji sanitarnej, rozważają wystąpienie o zwrot swoich nakładów na inwestycję, skoro nie mają równych szans na przyłączenie się do sieci.

         Gdyby Nadzwyczajne Zebranie Walne poparło propozycję „raty uzupełniającej” i ustaliło termin płatności do połowy października b.r., to z dużym prawdopodobieństwem udałoby się jeszcze w tym sezonie zakończyć pełną główną sieć kanalizacji (według cennika obowiązującego w tym roku!).

A na wiosnę rozpoczęłyby się prace z indywidualnymi przyłączami… 🙂

         Do rozwiązania pozostaje nadal kwestia zaległości Działkowców zobowiązanych do płatności inwestycyjnej. Dla zobrazowania kwestii zadłużenia publikuję poniższe zestawienie:

 • stan wpłat na dzień 4 IX 2023

Brak zaległości                             109 działek       84,38 %  

Zaległość <= 1000 PLN                    4 działki          3,13 %

Zaległość >= 1500 i < 3000 PLN     6 działek         4,69 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN     3 działki          2,34 %

Zaległość >= 5000 PLN                    7 działek         5,47 %  

Aktualnie zaległości posiada w sumie  20 działek


 • stan tych płatności rok temu 30 X 2022

Brak zaległości                               77 działek       59,7 %

Zaległość  1000 PLN                      20 działek       15,5 %

Zaległość >= 1500 i < 3000  PLN     8 działek        6,2 %

Zaległość >= 3000 i < 5000 PLN    14 działek      10,8 %

Zaległość >= 5000 PLN                   10 działek        7,75 %

                       Zaległości posiadały 52 działki


Załączniku 02 znajdą Państwo Listę Dłużników (dostępną jedynie dla zalogowanych Członków Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita), którzy do dnia 1 września 2023 nie dokonali pełnej wpłaty (8500 PLN) na rachunek inwestycyjny dedykowany kanalizacji. Uprzejmie informuję, że każda z tych Osób została wcześniej o konieczności publikacji zadłużenia uprzedzona:

 • w formie pisemnej (Wiadomości Nr 6/22 od Zarządu SOKmita, 10 listopad 2022 r., pkt 4 WPŁATY na KANALIZACJĘ)
 • w formie telefonicznej przez Członka Zarządu (ostatnie próby połączenia miały miejsce we wrześniu b.r.); Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za nieodbieranie telefonu przez Dłużników (często notoryczne).

         Szanowni Państwo Działkowicze,

         Przedstawiłam możliwie skrupulatnie najważniejsze sprawy i propozycje rozwiązań zaistniałego impasu. Może Państwo zaproponujecie jeszcze jakieś inne rozstrzygnięcia? Proszę o rozważne i przemyślane decyzje. Od ośmiu lat oczekujemy z wielką nadzieją na włączenie wszystkich działek w ogólnodostępną sieć kanalizacyjną w naszym Ogrodzie !!!

Zagłosujemy na Nadzwyczajnym Zebraniu Walnym…

Z upoważnienia Zarządu

Magdalena Długosz

2 komentarze