Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!
Przedstawiam w dużym skrócie 3 najważniejsze tematy oraz 2 krótkie informacje, dotyczące działań Zarząd Stowarzyszenia w ostatnim czasie; na koniec (pkt 6) ważne ogłoszenie.

1. KANALIZACJA:

 • Zarząd odbył liczne rozmowy i konsultacje z p.Leszkiem Kulmą, szefem Firmy Usługowo-Budowlanej WOD-KAN, realizującej budowę sieci kanalizacyjnej w naszym ogrodzie. Spotkania przyniosły szereg ważnych informacji i ustaleń. Najistotniejsze jest to, że Firma nie ma już w tym sezonie możliwości kontynuacji rozpoczętych prac kanalizacyjnych na terenie naszego ogrodu. Pierwszy wolny termin jaki zaoferowano nowemu Zarządowi to listopad 2022, pod warunkiem, że warunki pogodowe na to pozwolą (nie będzie przymrozków);
 • KOSZTY związane z budową przyłącza do sieci kanalizacji Gminy Zabierzów:
  • przygotowanie koncepcji i projektu „Budowa przyłącza kanalizacyjnego” 62.000 zł
  • zakończono 4 etapy robót (planowanych jest 6 etapów)
   • Faktura Nr 5/05/2020 za wykonanie 77,20 metrów bieżących kanalizacji (wraz z przekroczeniem gazu wysokiego ciśnienia)  kwota brutto 79 519,01zł
   • Faktura Nr 7/06/ 2020 – za wykonanie 227,17m bież. kanalizacji 94 882,27zł
   • Faktura Nr 7/07/2021 – za wykonanie 348,70m bież. kanalizacji 155 712,17zł
   • Faktura Nr 10/08/2021 – za wykonanie 306m bież. kanalizacji 137 340,32zł

   SUMA kwot przekazanych Firmie Usł-Bud WOD-KAN za wykonanie łącznie 960 metrów bieżących kanaliz. sanitarnej (około 1⁄2 całej długości) wynosi 467 453,77zł

  • prognozowane koszty budowy drugiej połowy ogólnej ogrodowej sieci kanalizacyjnej (ostateczny koszt uzależniony jest od terminu realizacji inwestycji) wyniosą w przybliżeniu 500 000zł
  • aktualne saldo rachunku inwestycyjnego w banku ING (środki przeznaczone na budowę przyłącza do sieci kanalizacji Gminy Zabierzów) wynosi 281.926,49zł
  • według sprawozdania poprzedniego Zarządu zaległości we wpłatach Działkowców (na dzień 31.12.2021 r.) wynoszą 68.670,32zł
  • jeśli uiszczone zostaną wszystkie obowiązujące raty (tzn. 7500zł od każdej działki) możemy przystąpić do wznowienia prac budowlanych i z dużym prawdopodobieństwem zakończyć budowę ogólnej sieci sanitarnej w okresie od marca do maja 2023;
  • jeśli zajdzie taka potrzeba obecny Zarząd zmuszony zostanie do poinformowania wszystkich członków Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita o numerach działek, których właściciele nie partycypują w kosztach budowy przyłącza.
 • INNE INFORMACJE
  • długość bazowa całej instalacji wynosi zgodnie z projektem 1850m bieżących kanalizacji sanitarnej; jak dotąd – podczas 4 etapów prac – wykonano 960m
  • do wykonania pozostało 890m
  • prace prowadzone są sposobem przewiertu (podziemnego) we wszystkich kierunkach, nie naruszając powierzchni działek
  • w Domu Działkowca znajdują się 2 mapy (w formacie A1 i A0) zawierające:
   • projekt przyłącza kanalizacyjnego
   • mapa inwentaryzacji powykonawczej obrazująca 4 zrealizowane etapy robót

   obydwie te mapy, po wykonaniu profesjonalnych skanów i kopii kserograficznych, zostaną Państwu udostępnione na tablicy ogłoszeniowej obok Domu Działkowca i na stronie Ogrodu.

 • CO DALEJ?
  • po zakończeniu wszystkich prac przy budowie ogólnej sieci kanalizacyjnej możliwe będzie przystąpienie do indywidualnych podłączeń poszczególnych działek; prace przyłączeniowe będzie można wykonać – w oparciu o szkice przebiegu podłączenia altanki do kolektora kanalizacji sanitarnej, dostarczone przez każdego Działkowicza – wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia. Po zakończeniu prac przyłączeniowych zostanie wykonana (przez uprawnionego geodetę zatrudnionego przez Zarząd) pełna powykonawcza geodezyjna mapa inwentaryzacyjna;
  • wykonawców prac przyłączeniowych można zatrudnić:
   • we własnym zakresie lub
   • skorzystać z odpłatnych usług Firmy Usł-Bud WOD-KAN p.L.Kulmy: na indywidualne życzenie każdego z zainteresowanych Działkowców opracowany zostanie kosztorys i wykonane prace przyłączeniowe do sieci ogólnej; wysokość kosztów zależeć będzie od ukształtowania terenu działek i sposobu doprowadzenia kanalizacji do altan (np. przewiert podziemny, minikoparka, prace ręczne).
 • NA KONIEC
  • apelujemy o terminowe dokonywanie wpłat (w przypadkach wyjątkowych – najpóźniej do końca grudnia 2022 roku), gdyż koszty wynikające z inflacji gwałtownie rosną (co przełoży się na wzrost kosztów całej inwestycji); ponadto rezerwacja terminów realizacji powinna być dokonana do końca bieżącego roku; w przeciwnym razie prace budowlane zostaną po raz kolejny odroczone…
  • jeśli ktoś z Działkowców posiada jakiekolwiek wiadomości na temat możliwości uzyskania grantów, funduszy, sponsorów prosimy o niezwłoczne poinformowanie Zarządu.

2. WODA na terenie ogrodu:

 • ekspertyza 4 dostarczonych próbek wody: badanie mikrobiologiczne wykonane przez Centralne Laboratorium WMK w Krakowie wykazało obecność bakterii z grupy coli, w związku z czym woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu; 18 lipca poddane zostaną ekspertyzie nowe próbki wody ogrodowej; po uzyskaniu informacji o wynikach tych badań powiadomię Państwa mailowo i na stronie Ogrodu;
 • wysokość opłat za pobór wody wg nowego prawa wodnego w sezonie 2022 r. (należnych od każdej działki) wynosi 0,07zł x m2 powierzchni użytkowanej działki oraz dodatkowo za baseny o pojemności powyżej 1,5 m3 według pojemności; płatne do 15 lipca;
 • członkowie Zarządu wraz z Gospodarzem przeprowadzili kontrolę stanu studzienek i pompy wodnej; urządzenia działają prawidłowo;
 • Ponawiam prośbę Prezesa Zarządu SOK P. Piotra Zaborskiego:
  Z uwagi na bardzo niski stan wody w studni, gorąco prosimy o oszczędne używanie wody na działkach, w szczególności o ograniczenie do minimum podlewania roślin w nadchodzących dniach. Obecny stan grozi całkowitym brakiem wody na działkach.

3. GRANT p.n. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o który się ubiegaliśmy, nie został przyznany;    w ramach grantu liczyliśmy na:

 • uzyskanie 30 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy sieci kanalizacyjnej (cel dodatkowy – maksymalnie 30% celu podstawowego)
 • środki na zakup samobieżnego rębaka oraz zbudowanie 3 kompostowników na utylizację odpadów, poszerzonych o boksy na składowanie gałęzi (w ramach celu podstawowego)
 • zakupy i prace ogrodowe, które miały przyczynić się do rozwoju zielonej infrastruktury ogrodu, zwiększyć postulowaną w regulaminie grantu bioróżnorodność oraz przeciwdziałać biodegradacji środowiska (w ramach celu podstawowego)

Przyczyna odmowy tkwi głównie w niewłaściwej formie prawnej istniejącej nazwy naszego stowarzyszenia: jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym jako 'Stowarzyszenie’ a nie jako 'Stowarzyszenie Ogrodowe’. Modyfikacje w tym zakresie wymagałyby zmian w KRS i Statucie ROD Kmita. Przystępując do grantu zakładaliśmy dobrą wolę grantodawcy, jak i pożądane interpretacje zapisów Regulaminu Grantu. A więc spodziewaliśmy się, iż uzyskamy pozytywną weryfikację w tym zakresie. Okazało się jednak, iż wskazana forma prawna jest kluczowym kryterium.

Składam podziękowania członkom Zarządu, jak i osobom współpracującym, którzy z poświęceniem przeanalizowali złożone wymogi grantu, zaproponowali i precyzyjnie przedstawili oraz uzasadnili listę potrzeb, a także przygotowali wymagane obszerne dokumenty (Wniosek, Specyfikacje, Budżet, Harmonogramy).

4. 13 lipca uzyskaliśmy dostęp do dwóch rachunków bankowych Stowarzyszenia

5. 14 lipca doszło do spotkania Zarządu z Panią Wójt Elżbietą Burtan w Urzędzie Gminy w Zabierzowie; przedstawiliśmy ofertę współpracy z gminą i nakreśliliśmy potrzeby Stowarzyszenia.

6. PRACE NA TERENIE OGRODU

Poszukujemy osób chętnych do wykonania prac na terenie ogrodu (na zasadzie odpłatnej lub społecznej); mile będą widziane osoby będące Działkowcami zainteresowanymi rozwojem i dobrem naszego Ogrodu; przedstawiam aktualne zapotrzebowanie:

 • zabezpieczenie ogrodzenia przed dzikimi zwierzętami (pod kierownictwem Pana Władysława Dominika)
 • poprawa infrastruktury ogrodu (naprawa dróg, przycinanie gałęzi, drobne prace naprawczo-malarskie, koszenie terenów wspólnych itp.)
 • porady prawne dot. funkcjonowania ogrodu i Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita
 • prowadzenie księgowości
 • inne

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Zarządu:

 • telefonicznie – 66 55555 38 (czynny pn-ptek g.17.00 – 19.00)
 • drogą mailową –
 • poprzez stronę ogrodu – https://www.rod-kmita.pl
  • zakładka – KONTAKT > FORMULARZ KONTAKTOWY > Kontakt z Zarządem Stowarz.

Następna Wiadomość za dwa tygodnie.

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA

Magdalena Długosz

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments