Zaproszenie do składania ofert na przetarg:

Budowa przyłącza sieci kanalizacyjnej ogrodu „Kmita” w Zabierzowie ul. Białych Brzóz 40.

Podstawę opracowania oferty stanową materiały dostępne na stronie internetowej: www.rod-kmita.pl – w formie elektronicznej oraz do wglądu w formie papierowej w Domu Działkowca znajdującego się na terenie ogrodu Kmita, ul. Białych Brzóz 40 w Zabierzowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu mailem (adres: ) lub w godzinach dyżuru telefonicznego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00 pod nr telefonu 665 555 538).


Udostępnione materiały do oferty przetargowej to:
  • projekt budowy przyłącza,
  • przedmiar robót,
  • warunki techniczne.

Termin rozpoczęcia robót:
  • przełom listopada i grudnia 2019 roku.

Podstawą wyboru oferty przetargowej będą:
  • termin rozpoczęcia i zakończenia robót,
  • cena,
  • warunki gwarancji i rękojmi,
  • przedstawienie uprawnień (art.42, ustęp 1 Ustawy Prawo Budowlane),
  • referencje z okresu ostatnich 2 lat.

Miejsce składania ofert:
skrzynka pocztowa znajdująca się na bramie nr 2 ogrodu Kmita w Zabierzowie ul. Białych Brzóz 40

Termin składania podpisanych ofert w zaklejonych kopertach do dnia 18-11-2019 r.

Przedmiar robót do projektu

Warunki str. 1

Warunki str. 2

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz