Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia ROD Kmita w Zabierzowie

Woda/kanalizacja/konto

Dostęp tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników


Komunikat w sprawie odpadów

Po 15.04.2024r. w związku z rozpoczęciem sezonu, na mocy Art. 15 pkt. 2 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1073) stanowiący, iż Stowarzyszenie Ogrodowe zapewnia zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD Kmita, pojawią się kontenery do zbierania odpadów typu zmieszanego.

Bezwzględnie należy stosować się do definicji „odpad komunalny” który został wyrażony w Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151, tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2687) Art. 3 pkt. 7 gdzie:

„odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zebrane.”

Mając powyższe na uwadze zakazane jest umieszczanie w kontenerach m.in. odpadów budowlanych i rozbiórkowych, AGD, RTV, opon, odpadów niebezpiecznych w tym farby, rozpuszczalniki, meble, wyposażenia budynków, odpady zielone (zbierane w innym trybie) oraz takie, które nie mieszczą się w ramach definicji jakie nakłada Ustawodawca.

Po ujawnieniu takich opadów, Przedsiębiorstwo Oczyszczania nałoży opłatę dodatkową za utylizację takich odpadów, a to obciąży Nas Wszystkich.

Pozostałe odpady (w tym wielkogabarytowe), nie będące odpadami komunalnymi można utylizować na własną rękę poprzez zamówienie we własnym zakresie odbioru takich odpadów, lub w wielu miejscach działają punkty do odbierania takich odpadów za darmo gdzie można je dostarczyć; są to np.: Punkty Oddawania, Elektrobrygada

Z upoważnienia Zarządu

Sekretarz


Komunikat w sprawie kanalizacji

Dostęp tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników


ROD Kmita

Nasz ogród powstał w 1986 roku. Na teren ogrodu został doprowadzony prąd, woda z własnego ujęcia głębinowego oraz kanalizacja. Działkowicze ROD Kmita dużym wysiłkiem doprowadzili do powstania „zielonej enklawy”, gdzie teraz chętnie spędzają swój wolny czas.

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy najważniejsze informacje / ogłoszenia zarządu, oraz umożliwiamy dyskusję na wszelkie tematy związane z ogrodem działkowym.

Na stronie każdy zalogowany działkowicz może zamieszczać nowe wpisy, publikować własne artykuły, zdjęcia, ogłoszenia, komentarze. 

Zapraszamy działkowiczów do uzupełniania treści na stronie www; szczególnie tych, którzy potrafią zainteresować czytelników swoim doświadczeniem, ciekawymi informacjami, przemyśleniami dotyczącymi dbania o rośliny i zwierzęta (zwłaszcza na naszym, trudnym terenie).


Użytkowanie wieczyste terenu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita informuje, iż Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie dnia 18.08.2015r. zostało wpisane do Ksiąg Wieczystych jako użytkownik terenu na którym znajduje się Ogród w miejsce Polskiego Związku Działkowców.

Fakt ten potwierdził 25.08.2015r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.


Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie
ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów

(skrzynka pocztowa znajduje się na bramie nr 2 i na drzwiach domu działkowca)

KRS 0000527779; Regon 123235794; NIP 513-02-39-222;


Telefon dyżurny w dyspozycji zarządu:

Gospodarz

Skarbnik


Skorzystaj z formularza:

Wybierz formularz związany z Twoim pytaniem:

sprawy ogólne, pytania, kontakt z Zarządem

  sprawy związane z kontem na stronie www, profilem, błędy na stronie

   Dla zalogowanych użytkowników udostepniamy więcej bardziej szczegółowych informacji kontaktowych w zakładce: KONTAKT   Jak zostać działkowiczem w naszym ogrodzie?

   1. Sprawdź na stronie OGŁOSZENIA czy jest możliwość zakupu działki.
   2. Przed zakupem zapoznaj się z REGULAMINEM obowiązującym na terenie naszego ogrodu (sprawdź również czy poprzedni właściciel nie zalega z jakimiś opłatami).
   3. Sprawdź, czy altana albo budynek znajdujący się na działce nie jest samowolą budowlaną. Warto znać też wysokość comiesięcznych opłat – OPŁATY
   4. Kupując działkę stajesz się właścicielem jedynie nasadzeń i innych elementów na działce (altana, itp). Teren działki należy do Gminy i jest jedynie użytkowany na zasadach dzierżawy.
   5. Oryginał umowy kupna-sprzedaży z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność dotychczasowego użytkownika działki należy przedstawić Zarządowi (podpisy musza być notarialnie potwierdzone).
   6. Po zakupie dopełnij formalności:
    – przeniesienie praw: LINK
    – wniosek o przyjęcie: LINK
    – wpis do Stowarzyszenia (opcjonalnie): LINK
    – utworzenie konta na stronie www: Kontakt z administratorem

   Ustawodawca określił zasady przejmowania praw do działek ROD w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dn. 13 grudnia 2013 roku z póź. zm. gdzie w art 38 zostały opisane zasady tego przejmowania. Dodatkowo w art 2 pkt 8 podano definicję „osoby bliskie”.

   „Przejmowanie” działki przez członka rodziny objęte jest podobnymi zasadami. (Sprawdź również LINK.)

   Nowy użytkownik działki zobowiązany jest wnieść opłatę remontową w wysokości 5000 zł wg zasad opisanych na stronie www. Reszta opłat dotyczy rozliczeń między stronami (tj. kwoty zakupu tego co znajduje się działce).

   Opłatę za podłączenie do kanalizacji winien dotychczasowy użytkownik uregulować zgodnie z harmonogramem w ratach. (Ta inwestycja i raty były rozłożone przez ostatnie lata).

   Akt notarialny wraz z wnioskiem i potwierdzeniem opłaty remontowej składa się do Zarządu, następnie Księgowość sprawdza czy nie ma zaległości na danej działce a następnie podczas Zebrania Zarządu jest dopiero podejmowana uchwała w sprawie nowej umowy dzierżawy po czym nowy użytkownik zostaje powiadomiony i zaproszony do podpisania odpowiednich dokumentów. (Jeśli są zaległości dotychczasowego użytkownika to z nowym użytkownikiem nie zostanie podpisana umowa dzierżawy o którą występuje się po zawarciu aktu notarialnego).