Regulamin ogrodu

Zatwierdzony na Walnym Zebraniu, obowiązujący od 11 marca 2016 roku.

Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.
Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

LINK -do pobrania i wydrukowania.

„Regulamin i Statut” jest też wydrukowany i dostępny do odbioru bezpłatnie u Pani Danuty Gierach.

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne

§ 1

 1. Regulamin ogrodu działkowego zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania Ogrodu prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej.
 2. W rozumieniu regulaminu, działka to wydzielona część Ogrodu prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie na podstawie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r zwanej dalej Ustawą.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Działek oraz osoby przebywające na terenie Ogrodu.

§ 2

 1. Ogród stanowi wydzielony obszar gruntu, składający się z działek i terenu ogólnego, służący do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażony w infrastrukturę ogrodową niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania.

§ 3

 1. Ogród jako obiekt użyteczności publicznej, spełnia pozytywną rolę w ekosystemie gminy, służy zaspokajaniu wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb.

§ 4

 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną Ogrodu, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.
 2. Powierzchnia i granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania Ogrodu.
 3. Działka przekraczająca powierzchnię, o której mowa w ustępie 1 może podlegać podziałowi.

§ 5

 1. Działka w Ogrodzie nie może być wykorzystywana do innych celów, niż określone w § 4 ust.1, a w szczególności obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia na działce działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej oraz wynajmowania części lub całej działki.
 2. Zakaz, określony w ust. 1, stosuje się odpowiednio do altany.

§ 6

 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania.
 2. Przez zamieszkiwanie rozumie się długotrwałe przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych.
 3. Altana na terenie działki w Ogrodzie nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 7

 1. Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w Ogrodzie na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 8

 1. W Ogrodzie prawo do działki ustanawia Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego.

§ 9

 1. Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
  1) zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z ustawą i niniejszym regulaminem,
  2) udziału w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego,
  3) występowania do Zarządu Stowarzyszenia w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania działki,
  4) zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania Ogrodem,
  5) korzystania z urządzeń wspólnych Ogrodu, uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
  1) przestrzegać ustawę,
  2) przestrzegać Regulamin i Statut Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA,
  3) użytkować działkę zgodnie z ustawą, statutem i regulaminem,
  4) działać w interesie Ogrodu,
  5) uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy Stowarzyszenia (Walne Zebranie) w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki w zapłacie – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
  6) aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
  7) otaczać opieką mienie Ogrodu.
  8) racjonalnie i oszczędnie gospodarować wodą jak też energią elektryczną

§ 10

 1. Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”.
 2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

ROZDZIAŁ II
Zasady organizacyjne Ogrodu

§ 11

 1.  Organami Ogrodu są:
  1) Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego,
  2) Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego,
  3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Ogrodowego
  4) Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Ogrodowego.
 2.  Członkami organów Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” mogą być – na zasadach określonych w statucie – wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 3. Zasady funkcjonowania organów Stowarzyszenia określa statut Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”

§ 12

 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” jest Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Prawo uczestniczenia z możliwością głosowania i prawem wyboru na Walnym Zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia. Działkowcy nie będący członkami Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w zebraniu w roli obserwatorów.
 2. Walne zebrania Stowarzyszenia zwoływane są zgodnie z § 31 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”

§ 13

 1. W Stowarzyszeniu Ogrodowym „KMITA” mogą odbywać się zebrania działkowców o charakterze porządkowym i informacyjnym w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnych Zebrań.

§ 14

 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy Ogrodu i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w Statucie.

§ 15

 1. Zarząd Ogrodu może ustanowić gospodarza (gospodarzy) Ogrodu. Gospodarzem nie może być członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia, ani członek Zarządu pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Sprawy gospodarcze zapewniające funkcjonowanie Ogrodu i infrastruktury ogrodowej należą do obowiązków gospodarza (gospodarzy) Ogrodu.
 3. Nadzór nad pracą gospodarza Ogrodu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Zarząd Stowarzyszenia obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 17

 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodu przyjmuje od działkowców wszystkie wpłaty na konto bankowe.
 2. W uzasadnionych przypadkach osoba upoważniona przez Zarząd Stowarzyszenia (kasjer lub osoba ewidencjująca obrót kasowy) może osobiście przyjmować od działkowców wpłaty. Kasjerem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, członek Zarządu Stowarzyszenia pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza, ani osoba prowadząca księgowość Ogrodu.
 3. Kasjer lub osoba ewidencjonująca obrót kasowy wydaje wpłacającemu pokwitowanie imienne z wyszczególnieniem daty, tytułu i wysokości wpłaty. Każdy rodzaj opłaty wyodrębnia się na pokwitowaniu. Pokwitowanie wydaje się na drukach obowiązujących w Stowarzyszeniu Ogrodowym „KMITA”, które stanowią dokumenty ścisłego zarachowania.

§ 18

 1. W przypadku nieopłacenia opłat ogrodowych w ustalonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia terminie, Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę licząc od 31 – go dnia po ustalonym terminie.
 2. Jeżeli dzień oznaczony jako termin wpłaty jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego.
 3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” lub datę wpłaty w kasie Ogrodu.

§ 19

 1. W przypadku opóźnienia wpłaty opłat ogrodowych, Zarząd Stowarzyszenia wzywa na piśmie (wyznaczając termin uiszczenia zapłaty) listem poleconym lub pocztą elektroniczną o ile działkowiec wyraził na to zgodę na piśmie. Koszty wezwania obciążają działkowca. Niewykonanie wezwania zapłaty należności w oznaczonym terminie zagrożone jest sankcjami przewidzianymi w ustawie.
 2. Zarząd ogrodu może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz Stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 3. Pisemne wezwanie, o którym mowa w ust.1 doręcza się działkowcowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 20

 1. W razie niewykonania wezwania, o którym mowa w § 19 ust. 1, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” może w odpowiednim trybie wytoczyć powództwo o zapłatę należności do właściwego sądu powszechnego.

§ 21

 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” prowadzi ewidencję działek na zasadach określonych w ustawie i statucie Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Zarząd Ogrodu obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ogrodzie. W tym celu Zarząd Stowarzyszenia przedstawia walnemu zebraniu Stowarzyszenia propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Ogrodu.
 2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania Ogrodu, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu, a także współpracę z organami porządkowymi.

§ 23

 1. Zarząd Stowarzyszenia może organizować w Ogrodzie imprezy kulturalne i integracyjne.

§ 24

 1. Działalność kontrolną w Stowarzyszeniu Ogrodowym „KMITA” prowadzi komisja rewizyjna Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”.

§ 25

 1. Komisja rewizyjna Stowarzyszenia dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” dokonuje raz w roku kalendarzowym, kontroli i oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia w tym finansowej.

ROZDZIAŁ III
Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym

§ 26

 1. Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
 2. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza.
 3. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie Komisji Rozjemczej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów.
 2. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
 3. Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”.

ROZDZIAŁ IV
Zagospodarowanie Ogrodu

§ 28

 1. Zagospodarowanie Ogrodu oraz budowa podstawowych urządzeń należy do Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Podstawą budowy, wyposażenia i urządzania Ogrodu jest plan zagospodarowania Ogrodu.
 2. Plan zagospodarowania Ogrodu zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Propozycję zmiany w planie zagospodarowania ogrodu opracowuje Zarząd na podstawie potwierdzonych potrzeb lub wniosków złożonych przez działkowców. Zmiany w planie zagospodarowania Ogrodu nie mogą powodować zwiększenia powierzchni działki poza normę określoną w ustawie lub jej zmniejszenia poniżej 300 m2.
 4. Ograniczenie zmniejszenia powierzchni działki, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy przypadku zmiany planu zagospodarowania Ogrodu następstwie częściowej likwidacji ogrodu.

§ 30

 1. Plan zagospodarowania Ogrodu, oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ogrodu jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodową.

§ 31

 1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”, służące do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania Ogrodu a w szczególności:
  1) ogrodzenie zewnętrzne,
  2) aleje i drogi ogrodowe,
  3) miejsca postojowe,
  4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego,
  5) budynki,
  6) zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej,
  7) sieć wodociągowa, energetyczna lub inna.
 2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania Ogrodu, Zarząd Stowarzyszenia dba o należyty stan infrastruktury ogrodowej.

§ 32

 1. Lokalizacja miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby działkowców, funkcjonalność, wpływ na środowisko naturalne oraz być możliwie najmniej uciążliwa dla działkowców.

§ 33

 1. Wykorzystanie infrastruktury Ogrodu do celów innych niż wspólnego użytku działkowców, może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Budowa i montowanie urządzeń na terenie Ogrodu, nie przeznaczonych do funkcjonowania lub wspólnego użytku działkowców, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Walnego Zebrania.
 3. Naruszenie zasad określonym w ust. 1 lub 2 nie może wywoływać negatywnych skutków prawnych lub finansowych dla Stowarzyszenia.

§ 34

 1. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych).

§ 35

 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:
  1) Zarządu Stowarzyszenia – w odniesieniu do terenu ogólnego;
  2) działkowca – w odniesieniu do jego działki;
  3) właściwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegających do ogrodu, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.
 2. Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za zgodne z obowiązującym prawem, w tym prawem miejscowym, zbieranie i usuwanie odpadów z terenu Ogrodu.
 3. W przypadku wprowadzenia segregacji śmieci zgodnie z prawem miejscowym, osoba naruszająca zasady segregacji może być obciążona za straty poniesione przez Ogród z tego tytułu.

§ 36

 1. W Ogrodzie, za zgodą Walnego Zebrania, dopuszcza się hodowlę pszczół.
 2. Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.
 3. Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego Ogrodu, odizolowana od pozostałej części Ogrodu żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 2 m.
 4. Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.
 5. Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.
 6. Nadzór nad działalnością koła sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 37

 1. Nadzór nad zagospodarowaniem Ogrodu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Zagospodarowanie działki

§ 38

 1. Działka jest integralną częścią ogrodu i powinna być zagospodarowana zgodnie z regulaminem, ustawą i innymi przepisami prawa.

§ 39

 1. Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i trwale oznakowane.
 2. Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ogrodu.
 3. Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ogrodu spoczywa na Zarządzie Stowarzyszenia. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.

§ 40

 1. Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
  1) altanę,
  2) szklarnię,
  3) tunel foliowy,
  4) okna inspektowe,
  5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
  6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
  7) pergola, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
  8) piaskownicę, huśtawkę i inne podobne urządzenia rekreacyjne.

§ 41

 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 42

 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 43

 1. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.
 2. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m ².
 3. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.
 4. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
 5. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

§ 44

 1. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 43.

§ 45

 1. Zarząd Stowarzyszenia nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.
 3. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 4. Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.

§ 46

 1. Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość do 3 m w najwyższym punkcie. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.

§ 47

 1. Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
 2. Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy Ogrodu i dróg komunikacyjnych w ogrodzie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia nakazuje rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy ich stawianiu.
 4. Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m ².

§ 48

 1. Zbiorniki wodne na działce mogą mieć powierzchnię:
  1) basen i brodzik łącznie do 15 m ²,
  2) oczko wodne do 10 m ².
 2. Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
 3. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.

§ 49

 1. Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
 2. W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.

§ 50

 1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1,5 m i powinno być ażurowe.
 2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 51

 1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
 2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
 3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 2,0 m – nie dotyczy miejsc w rejonie oświetlenia lamp ogrodowych (pozostaje 1,5 m) i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
 4. Zabrania się sadzenia żywopłotów, krzewów i drzew poza terenem działki przylegającej do dróg i alejek Ogrodu.
 5. Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą Ogrodu nie mogą przekraczać wysokości 2,5 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie Ogrodu.

§ 52

 1. Przy sadzeniu krzewów i drzew owocowych należy dobierać gatunki i odmiany zalecane dla ogrodów działkowych. Drzewa słabo rosnące i karłowe należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
 2. Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

§ 53

 1. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
 2. Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 3. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 4. Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
 5. W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.

§ 54

 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki oraz by nie ograniczały pola oświetlenia lamp ogrodowych.
 2. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 3. Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również Zarządowi Stowarzyszenia, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny Ogrodu lub znajdują się w odległości 1 m od napowietrznej nieizolowanej linii energetycznej oraz nie są zachowane wysokości drzew lub krzewów wymienionych w § 53 cięcie będzie zlecone do wykonania a koszt obciąży działkowca.

§ 55

 1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
 2. Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do obrotu.
 3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
 4. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.

§ 56

 1. W Ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 57

 1. Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.
 2. W sobotę po godzinie 18:00 oraz w niedzielę i święta podczas odpoczynku działkowców i ich rodzin, na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz głośnych prac a w szczególności: koszenia, przycinania drzew, żywopłotów i prac przy użyciu hałaśliwych maszyn i narzędzi.

§ 58

 1. Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany i innych trwałych urządzeń, sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy porządkowe

§ 59

Działkowiec obowiązany jest:

 1. dbać o estetyczny wygląd działki i Ogrodu, systematycznie kosić trawę, przycinać i prześwietlać drzewa oraz krzewy, nie dopuszczać do zacieniania sąsiednich działek przez zbyt blisko i gęsto posadzone wysokie drzewa i krzewy,
 2. nie zakłócać spokoju sąsiadom,
 3. utrzymywać w czystości drogi, skarpy, alejki oraz rowy melioracyjne:
  a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
  b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
  c) skarpy utrzymywać w nienaruszonym stanie – zabrania się ingerencji w ukształtowanie terenu bez zgody Zarządu Stowarzyszenia
 4. użytkownicy działek wyprowadzający psy na tereny wspólne Ogrodu zobowiązani są do usuwania ich odchodów.

§ 60

W Ogrodzie zabrania się:

 1. zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 2. wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 3. wyrzucania skoszonej trawy, części roślin, owoców i innych odpadów poza ogrodzenie swojej działki,
 4. gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 5. wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących, klatek itp. które pogarszają estetykę Ogrodu,
 6. spalania na terenie Ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw,
 7. parkowania na terenie Ogrodu, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi,
 8. mycia i naprawiania na terenie Ogrodu – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,
 9. polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie Ogrodu,
 10. wprowadzania i trzymania na terenie Ogrodu psów bez smyczy i kagańca, stałego utrzymywania kotów i psów na działce, a także wnoszenia lub (wprowadzania) innych zwierząt niebezpiecznych dla ludzi,
 11. naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 12. sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów na terenach ogólnych Ogrodu,
 13. prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

§ 61

 1. Za nie przestrzeganie zapisów Statutu , Regulaminu i uchwał Walnego Zebrania przez użytkownika działki mogą być wymierzone kary porządkowe przewidziane statutem § 21tj. kara upomnienia lub kara nagany w zależności od rangi naruszenia cytowanych przepisów.
 2. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy z 13 grudnia 2013 r Stowarzyszenie Ogrodowe może wypowiedzieć umowę.
 3. Wymierzenie kary porządkowej lub wypowiedzenia umowy następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Tryb nakładania kar oraz składania odwołań opisany jest w § 21 do § 23 Statutu Stowarzyszenia i obowiązuje wszystkich użytkowników działek.

§ 62

 1. Dopuszcza się wjazd na teren Ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

§ 63

 1. Usunięcie z terenów ogólnych ogrodu lub działki ozdobnych drzew lub krzewów może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej.
 2. Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
  1) zarządu Stowarzyszenia – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego Ogrodu,
  2) użytkownika działki – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu działki.

§ 64

 1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy.
 2. Działka powinna być oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 65

 1. Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia.

§ 66

 1. W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany osobom upoważnionym przez organy Stowarzyszenia.

§ 67

 1. W ogrodzie istnieje sieć wodociągowa, elektryczna i na części działek kanalizacja. Działkowiec może przyłączyć działkę do sieci po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia oraz na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 68

 1. Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez Walne zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego.
 2. Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia (raz na kwartał). Jeżeli wartość zużytej energii nie przekracza 10,00 zł to termin może być przedłużony.
 3. Zaległość za zużytą energię elektryczną, która przekroczy 30 dni po terminie zapłaty Zarząd ma prawo wstrzymać dostawę prądu a za ponowne uruchomienie działkowiec będzie musiał uiścić dodatkową opłatę ustaloną przez walne zebranie np. 100,00 zł (wyłączenie i włączenie).
 4. Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, pokrywane są z opłaty ogrodowej.
 5. Stwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia pobieranie przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież, za którą działkowiec zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości np. 2.000,00 zł.

§ 69

 1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.
 2. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.

§ 70

 1. Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w Ogrodzie.

§ 71

 1. Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Ogród na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania.
 2. Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Ogród związane z prawem do działki.
 3. W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

§ 72

 1. Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” prowadzące Ogród nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

ROZDZIAŁ VII
Opłaty i świadczenia

§ 73

 1. Działkowiec uiszcza corocznie opłaty ogrodowe w wysokości i terminie uchwalonym przez Walne zebranie.
 2. Opłaty ogrodowe są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Ogrodu, a w szczególności na:
  -wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej
  -opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
  -ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
  -wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
  -wydatki związane z zarządzaniem Ogrodem.

§ 74

 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzącego Ogród zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat i świadczeń pieniężnych, określonych w niniejszym rozdziale, w sposób umożliwiający każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 75

 1. Interpretacja postanowień regulaminu należy do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 76

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA w Zabierzowie tj. 11 marca 2016 roku.
 2. Z dniem 11 marca 2016 roku traci moc obowiązujący regulamin Ogrodu przyjęty w dniu 05 marca 2015 roku przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”.

 

Regulamin został opracowany przez:

Prezes Janinę Śliwa
Wiceprezes Zbigniew Smoter

Zaopiniowała Stanisława Kostro Radca Prawny

Post Author: Zarząd