Nowe ustalenia w budowie kanalizacji

Rozbudowa Głównej Kanalizacji Sanitarnej

Celem rozbudowy jest dostosowanie kanalizacji w taki sposób, aby każdy Działkowiec miał około 20-25 metrów do indywidualnego podłączenia. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, prace mają na celu ułatwienie dostępu do kanalizacji dla wszystkich użytkowników działek.

Ustalenia Cenowe

Wykonawca początkowo zgodził się na utrzymanie cen na poziomie z roku 2023 za wykonanie 1 metra bieżącego kanalizacji. Jednak, dzięki licznym rozmowom i ustaleniom techniczno-finansowym, doszło do obniżenia tej ceny. Wszystkie te ustalenia są obowiązujące przy zleceniu robót w roku 2023.

Planowane Prace i Terminy

Jak warunki pogodowe pozwolą, Wykonawca rozpocznie prace na przełomie listopada i grudnia 2023 r.. W związku z tym, Zarząd podjął Uchwałę nr 18/4/2023 ustalającą ratę w wysokości 970 zł od działki, na poczet dalszej budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie wspólnym. Termin płatności ustalono na 31.01.2024 r.
(Rachunek w banku ING dla prowadzenia inwestycji: Nr 64 1050 1100 1000 0090 8020 2311)

Końcowe Ustalenia i Przyszłe Działania

Obecnie Zarząd finalizuje ustalenia techniczno-formalne z PUK Zabierzów. Po zakończeniu tych rozmów, zostaną przygotowane zasady podłączania się do kanalizacji dla wszystkich Działkowców.

Czytaj dalej

Rezygnacja

Do Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie.

Na podstawie § 26 pkt 2 podpunktu 2) Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie z dniem 10.06.2023 roku składam pisemną rezygnację z funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie. Tym samym podtrzymuję rezygnację złożoną ustnie podczas zebrania Zarządu w dniu 10.06.2023 roku.

Uzasadnienie:

W trakcie prac w Zarządzie nastąpiły istotne różnice w sposobie postrzegania wzajemnych relacji pomiędzy członkami Zarządu w zakresie kompetencji, sposobie podejmowania decyzji i rozumienia priorytetu spraw w zakresie ważności i kolejności ich załatwiania. Jako nowy członek Zarządu dokooptowany do składu w trakcie trwania kadencji, jako jedyne rozwiązanie widzę złożenie swojej rezygnacji. Podtrzymuję deklarację pomocy i pracy na rzecz Stowarzyszenia wyrażoną podczas Walnego Zebrania.

Z poważaniem

Krzysztof Mycek

Czytaj dalej

Opłaty 2023

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 15.05.2023 postanowiło wprowadzić następujące opłaty na 2023 rok. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia).

Opłaty obowiązujące w roku 2023

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie:

Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951

(prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego na tej stronie z numerem otrzymanym w dokumentach; w przypadku niejasności / różnych numerów rachunku prosimy o natychmiastowy kontakt)

Poniżej ustalone opłaty na rok 2023 i terminy ich wnoszenia:

Symbol

Określenie symbolu

Kwota

Termin płatności

OG Opłata ogrodowa 1,30 zł x m²
(wg obmiarów
na dzień 01.01.2017)
I rata do 15.06.2023
II rata do 31.07.2023
W Opłata za wodę 0,07 zł x m2
(wg obmiaru działki)
za baseny pow. 1,5 m3 wg pojemności
do 15.07.2023
Cz Składka członkowska 30,00 zł / rok do 15.07.2023
EL 1 Energia z licznika
taryfa I

1,2778 zł / kWh

0,8897 zł / kWh  (od 1 VII 2023)

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
EL 2 Energia z licznika
taryfa II

0,9752 zł / kWh

0,3960 zł / kWh (od 1 VII 2023)

na bieżąco (co miesiąc)
wg wskazań licznika
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
500,00 zł nowy członek Stowarzyszenia
bez podpisanej umowy dzierżawy
WP Wpisowe
(do Stowarzyszenia)
100,00 zł dla działkowców naszego Ogrodu przystępujących do Stowarzyszenia i dla nowych działkowców, którzy podpiszą umowę dzierżawy
OR Opłata remontowa 5.000,00 zł przy zmianie
użytkownika działki

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat oraz o ich dokładne opisywanie wg wzoru powyżej.

Opłaty, składki oraz wpłaty za energię elektryczną należy wpłacać tylko na podany powyżej rachunek bankowy.

Zaległości z lat ubiegłych – wraz z należnymi odsetkami i dokładnym opisem – należy wpłacać według zasad obowiązujących w 2022 roku: -> opłaty w 2022


Zgodnie z zasadami Regulaminu Ogrodu KMITA Zarząd Uchwałą 9/3/2019 wprowadził obowiązek comiesięcznego regulowania przez działkowców opłat za indywidualne zużycie energii elektrycznej.


Przykład prawidłowo wypełnionego druku przelewu za energię elektryczną:
Ważne pole TYTUŁEM w którym powinno być:

oznaczenie taryfy / poprzedni odczyt / aktualny odczyt / zużycie  / kwota wynikająca z aktualnej ceny energii

Czytaj dalej