Regulamin Komisji Rozjemczej

Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie jest organem upoważnionym do rozpatrywania spraw Działkowców i Członków Stowarzyszenia Ogrodowego. REGULAMIN OGRODU: ROZDZIAŁ III Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym: § 26 Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia. § 27 Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie Komisji Rozjemczej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń. Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”. Poniżej treść regulaminu KOMISJI ROZJEMCZEJ

Czytaj dalej

Przeniesienie praw do działki.

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że do skutecznego przeniesienia praw do działki – przed podpisaniem umowy dzierżawy przez nowego użytkownika działki ze Stowarzyszeniem – konieczne jest dostarczenie w oryginale umowy kupna-sprzedaży z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność użytkownika działki wraz z poświadczonymi notarialnie podpisami. Wszystkie uchwalone i obowiązujące opłaty w danym okresie powinien uregulować dotychczasowy użytkownik działki lub powinno zostać dostarczone pisemne oświadczenie, że ureguluje je nowy użytkownik. Wraz z umową należy dostarczyć również potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty remontowej.

Czytaj dalej

Przypomnienie o obowiązkach zmiany danych osobowych i korespondencyjnych wynikających ze statutu i regulaminu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita przypomina, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 13 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita – w odniesieniu do członków Stowarzyszenia oraz w § 71 Regulaminu Ogrodu Kmita prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita, który dotyczy już każdego działkowca. Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 71 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Jednocześnie przypominamy o konieczności zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych osobowych – sprawdź LINK W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Janina Śliwa – Prezes

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., związanym z nowymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zaktualizowania uprzednio podpisanych zgód na przetwarzanie danych. Na stronie LINK można znaleźć wzór pisma do wydrukowania i uzupełnienia oraz dostarczenia pod adres ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów lub do skrzynki pocztowej na bramie Ogrodu. Prosimy użytkowników, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej www.rod-kmita.pl o sprawdzenie podanych informacji na swoim profilu lub o usunięcie konta. Przypominamy wszystkim, którzy nie zwrócili wypełnionego druku „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – (były wydawane na Walnym zebraniu) by zwrócili wypełniony druk. Istnieje możliwość pobrania druku ze strony internetowej Ogrodu: LINK lub w wersji papierowej po uprzedniej informacji tel. 665-555-538. Jest obowiązkiem oddanie wypełnionego druku przez każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonej ewidencji członków Stowarzyszenia i Działkowców ogrodu. By Zarząd mógł… Czytaj więcej

Czytaj dalej

Opiekun Działki

Wnioski wraz z Oświadczeniem Działkowca o wyznaczenie opiekuna Działki, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita nr 31/5/2016 z dnia 25-11-2016. § 69 Regulaminu W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun. Opiekun działki w wyznaczonym okresie będzie traktowany na równi z użytkownikiem Działki, który przejmie prawa i obowiązki w tym zakresie. Do pobrania i wypełnienia: Wniosek o wyznaczenie opiekuna Sprawdź również: Decyzja Zarządu

Czytaj dalej

Dotyczy nabycia własności działek.

Informacja Zespołu powołanego na Walnym Zebraniu w dniu 11 marca 2016 r do rozpoznania możliwości wykupu działek przez użytkowników tych działek. >PRZECZYTAJ< Pismo datowane na dzień 30-08-2016 r złożone w Urzędzie Gminy Zabierzów. >PRZECZYTAJ< W dniu 22 października 2016 odbyło się zebranie Zarządu, na którym pismo zostało odczytane i Zarząd podjął uchwałę by pismo umieścić na stronie internetowej, a do Wójta Gminy Zabierzów wysłać informację, by wszelkie korespondencje do Zespołu przesyłane były do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita (gdyż Zespół tego nie czyni). Na posiedzeniu w dniu 22 października została też podjęta decyzja o umieszczeniu na stronie internetowej „Protokołu uzgodnień” dotyczącego warunków przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie dla PZD Ogród Kmita (szczególnie prosimy zwrócić uwagę na pkt. 8 protokołu). >PRZECZYTAJ< Pytanie o prace legislacyjne zmierzające do uwłaszczenia działkowców na gruntach zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe – link: Interpelacja do ministra spraw… Czytaj więcej

Czytaj dalej