Regulamin Komisji Rozjemczej

Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie jest organem upoważnionym do rozpatrywania spraw Działkowców i Członków Stowarzyszenia Ogrodowego.

REGULAMIN OGRODU: ROZDZIAŁ III
Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym:

§ 26 Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza.
Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 27 Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie Komisji Rozjemczej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów.
Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA”.

Poniżej treść regulaminu KOMISJI ROZJEMCZEJ

Treść dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników. Proszę zalogować się lub zarejestrować nowe konto aby przeczytać więcej.

Czytaj dalej

Przeniesienie praw do działki.

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że do skutecznego przeniesienia praw do działki – przed podpisaniem umowy dzierżawy przez nowego użytkownika działki ze Stowarzyszeniem – konieczne jest dostarczenie w oryginale umowy kupna-sprzedaży z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność użytkownika działki wraz z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Wszystkie uchwalone i obowiązujące opłaty w danym okresie powinien uregulować dotychczasowy użytkownik działki lub powinno zostać dostarczone pisemne oświadczenie, że ureguluje je nowy użytkownik.

Wraz z umową należy dostarczyć również potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty remontowej.

Czytaj dalej

Przypomnienie o obowiązkach zmiany danych osobowych i korespondencyjnych wynikających ze statutu i regulaminu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita przypomina, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji.

Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 13 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita – w odniesieniu do członków Stowarzyszenia oraz w § 71 Regulaminu Ogrodu Kmita prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita, który dotyczy już każdego działkowca.

Dlatego też użytkownicy działek powinni pamiętać, że zgodnie z § 71 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zaktualizowania zgody na przetwarzanie danych osobowych – sprawdź LINK

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Janina Śliwa – Prezes

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., związanym z nowymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zaktualizowania uprzednio podpisanych zgód na przetwarzanie danych.

Na stronie LINK można znaleźć wzór pisma do wydrukowania i uzupełnienia oraz dostarczenia pod adres ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów lub do skrzynki pocztowej na bramie Ogrodu.

Prosimy użytkowników, którzy zarejestrowali się na stronie internetowej www.rod-kmita.pl o sprawdzenie podanych informacji na swoim profilu lub o usunięcie konta.


Przypominamy wszystkim, którzy nie zwrócili wypełnionego druku „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – (były wydawane na Walnym zebraniu) by zwrócili wypełniony druk. Istnieje możliwość pobrania druku ze strony internetowej Ogrodu: LINK lub w wersji papierowej po uprzedniej informacji tel. 665-555-538.

Jest obowiązkiem oddanie wypełnionego druku przez każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonej ewidencji członków Stowarzyszenia i Działkowców ogrodu.

By Zarząd mógł właściwie wypełniać swoje obowiązki prosimy o zwrot wypełnionego druku do 30 czerwca 2018 r. Druk ten musi zostać dostarczony w formie papierowej listownie lub do skrzynki pocztowej Zarządu.

ROZPORZĄDZENIE UE

Czytaj dalej