Opłaty 2022

Walne zebranie Stowarzyszenia w dniu 31.05.2022 uchwałami nr 1 i 2 postanowiło utrzymać opłaty na 2022 rok na poziomie opłat jak w 2019 r. (poza opłatą za energię elektryczną, która jest niezależna od Stowarzyszenia). Opłaty obowiązujące w roku 2022 Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie: Nr rachunku: 82 1050 1100 1000 0090 3077 1951 (prosimy o dokładne sprawdzanie numeru wyświetlonego Czytaj dalej…

Regulamin Komisji Rozjemczej

Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita w Zabierzowie jest organem upoważnionym do rozpatrywania spraw Działkowców i Członków Stowarzyszenia Ogrodowego. REGULAMIN OGRODU: ROZDZIAŁ III Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym: § 26 Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi Komisja Rozjemcza. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Czytaj dalej…

Przeniesienie praw do działki.

Zarząd Stowarzyszenia przypomina, że do skutecznego przeniesienia praw do działki – przed podpisaniem umowy dzierżawy przez nowego użytkownika działki ze Stowarzyszeniem – konieczne jest dostarczenie w oryginale umowy kupna-sprzedaży z uwzględnioną kwotą wynagrodzenia za nasadzenia oraz obiekty i urządzenia stanowiące własność użytkownika działki wraz z poświadczonymi notarialnie podpisami. Wszystkie uchwalone i obowiązujące opłaty w danym okresie powinien uregulować dotychczasowy użytkownik działki lub powinno zostać Czytaj dalej…

Przypomnienie o obowiązkach zmiany danych osobowych i korespondencyjnych wynikających ze statutu i regulaminu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita przypomina, że na działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to oni ponoszą ewentualną odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji. Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 13 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita – w odniesieniu do członków Stowarzyszenia oraz w § 71 Regulaminu Ogrodu Kmita prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita, Czytaj dalej…

Ochrona danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., związanym z nowymi zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych jesteśmy zobowiązani do zaktualizowania uprzednio podpisanych zgód na przetwarzanie danych. Na stronie LINK można znaleźć wzór pisma do wydrukowania i uzupełnienia oraz dostarczenia pod adres ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów lub do skrzynki pocztowej na bramie Ogrodu. Prosimy użytkowników, którzy zarejestrowali się Czytaj dalej…

Opiekun Działki

Wnioski wraz z Oświadczeniem Działkowca o wyznaczenie opiekuna Działki, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita nr 31/5/2016 z dnia 25-11-2016. § 69 Regulaminu W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę – na wniosek działkowca – na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat. Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun. Opiekun działki w wyznaczonym okresie Czytaj dalej…

Dotyczy nabycia własności działek.

Informacja Zespołu powołanego na Walnym Zebraniu w dniu 11 marca 2016 r do rozpoznania możliwości wykupu działek przez użytkowników tych działek. >PRZECZYTAJ< Pismo datowane na dzień 30-08-2016 r złożone w Urzędzie Gminy Zabierzów. >PRZECZYTAJ< W dniu 22 października 2016 odbyło się zebranie Zarządu, na którym pismo zostało odczytane i Zarząd podjął uchwałę by pismo umieścić na stronie internetowej, a do Wójta Gminy Zabierzów wysłać Czytaj dalej…

Osoby współpracujące

Osoba prowadząca ewidencję obrotu kasowego   Do podstawowych obowiązków osoby odpowiedzialnej za obrót gotówkowy należy: dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie KP i KW; przyjmowanie wpłat gotówkowych od działkowców i członków Stowarzyszenia z tytułu opłat uchwalonych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia; naliczanie i pobór odsetek od nieterminowych wpłat przy opóźnieniu przekraczającym 30 dni (dotyczy opłat ogrodowych i wpłat za indywidualne zużycie energii Czytaj dalej…

Mapa geodezyjna ogrodu

Zarząd podjął uchwalę nr 19/7/2015 o zleceniu wykonania mapy geodezyjnej, by w przyszłości wykonać projekty Ogrodu dotyczące: kanalizacji, wody z Gminy itp. W związku z tą uchwałą prosimy działkowców by sporządzili oświadczenie jak od alejki/drogi/innej działki doprowadzone są do altany lub na działkę (jeżeli brak jest altany): – woda – prąd – gdzie znajduje się szambo i z której strony domku jest umiejscowione Optymalnie byłoby gdyby w oświadczeniu Czytaj dalej…

Użytkowanie wieczyste terenu Ogrodu

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego Kmita informuje, iż Stowarzyszenie Ogrodowe Kmita w Zabierzowie dnia 18.08.2015r. zostało wpisane do Ksiąg Wieczystych jako użytkownik terenu na którym znajduje się Ogród w miejsce Polskiego Związku Działkowców. Fakt ten potwierdził 25.08.2015r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

Regulamin ochrony danych osobowych

Informujemy, iż Regulamin Ochrony Danych Osobowych został zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego KMITA w Zabierzowie Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji Czytaj dalej…

Regulamin ogrodu

Zatwierdzony na Walnym Zebraniu, obowiązujący od 11 marca 2016 roku. Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego, określa szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze Rodzinnego Ogrodu Działkowego. „Regulamin i Statut” jest też wydrukowany i dostępny do odbioru bezpłatnie u Pani Danuty Gierach. Regulamin Czytaj dalej…