Statut Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie

„Regulamin i Statut” jest też wydrukowany i dostępny do odbioru bezpłatnie u Pani Danuty Gierach.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” – zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. (Dz. U. z 2014r. poz.40) oraz odpowiednio Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa poprzez swoje organy ustanowione niniejszym Statutem.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest Zabierzów, gmina Zabierzów, woj. małopolskie.

§ 4

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 5

Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KMITA” w Zabierzowie, a w szczególności:
1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych działkowców;
3) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
4) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
5) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
6) ochrona środowiska i przyrody;
7) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminie;
8) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
9) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego, a szczególnie wszechstronnego znaczenia Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla rodzin działkowców i racjonalnego wykorzystania gruntów;
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3) zakładanie i zagospodarowywanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego;
4) ustanawianie praw do działek;
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia;
8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnej.

Rozdział III CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 9

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, będące działkowcami lub osobami zainteresowanymi zawarciem umowy dzierżawy działkowej.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 10

Osoba ubiegająca się o członkowstwo zwyczajne składa pisemną deklarację członkowską, zawierającą w szczególności oświadczenie o zamiarze przystąpienia do Stowarzyszenia i zobowiązanie do wykonywania obowiązków określonych w statucie. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd. Członek zwyczajny, składający deklarację wnosi opłatę wpisowego.

§ 11

1. Decyzję w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego, jednak nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
2. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rozjemczej, której uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna w ramach postępowania w Stowarzyszeniu. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
2) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia;
3) zwracania się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkowstwa w Stowarzyszeniu;
4) składania odwołania od uchwał organów Stowarzyszenia bezpośrednio dotyczących jego osoby;
5) brania udziału w posiedzeniu organu Stowarzyszenia, na którym podejmowana jest uchwała dotycząca jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia na takim posiedzeniu;
6) wglądu w dokumentacje dotyczącą jego członkowstwa;
7) uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia;
8) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
9) korzystania z prowadzonego przez Stowarzyszenie poradnictwa w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych;
10) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności obowiązek:
1) przestrzegać Statut oraz wydane na jego podstawie uchwały organów Stowarzyszenia;
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i polskiego ogrodnictwa działkowego;
3) działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków;
4) brać czynny udział w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia;
5) regularnie uiszczać składkę członkowską uchwaloną przez Zarząd w terminie ustalonym przez ten organ, a w przypadku opóźnienia – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi;
6) aktualizować dane i adres do korespondencji;
7) otaczać opieką mienie Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zadeklaruje wspieranie celów i zadań Stowarzyszenia poprzez udzielanie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności pomocy finansowej i rzeczowej.

§ 15

1. Ubiegający się o członkowstwo wspierające składa pisemne oświadczenie woli o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia. Oświadczenie to składa się w postaci deklaracji członkowskiej według wzoru ustalonego przez Zarząd. Członek wspierający, składający deklarację wnosi opłatę wpisowego.
2. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w Walnym Zebraniu;
2) uczestniczyć w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy jego dotyczące;
3) do uzyskania informacji o realizacji wspieranych celów;
4) zwracania się z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa w pracach, przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 18

Członek wspierający ma obowiązek:
1) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i polskiego ogrodnictwa działkowego;
2) działać w interesie Stowarzyszenia i jego członków;
3) uiszczać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości;
4) aktualizować dane identyfikacyjne i adres do korespondencji;
5) wywiązywać się z zadeklarowanej formy wsparcia;

§ 19

Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek wygaśnięcia albo pozbawienia.

§ 20

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu wygasa w razie:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji;
2) śmierci członka Stowarzyszenia;
3) utraty przez członka Stowarzyszenia pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) utraty przez członka Stowarzyszenia praw publicznych;
5) nie wywiązania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej formy wsparcia przez okres co najmniej jednego roku;
6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
2. Wygaśniecie członkowstwa stwierdza Zarząd w drodze uchwały.

§ 21

1. Pozbawienie członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów stowarzyszenia;
2) rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego;
3) nieusprawiedliwionego zalegania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, z zapłatą składek członkowskich uchwalonych przez Zarząd;
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
1. W przypadkach mniejszej wagi członkowi Stowarzyszenia może być wymierzona kara porządkowa:
1) upomnienia;
2) nagany.

§ 22

1. Pozbawienie członkowstwa w Stowarzyszeniu lub wymierzenie kary porządkowej następuje w drodze uchwały Zarządu.
2. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, Zarząd umożliwia zainteresowanemu członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście podczas posiedzenia Zarządu.
3. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 23

1. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały, o której mowa w § 22, do Komisji Rozjemczej, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu, który w ciągu 7 dni przekazuje do Komisji rozjemczej odwołanie wraz z dokumentacją uzasadniającą podjęcie uchwały.
2. Uchwała Komisji Rozjemczej, rozstrzygająca odwołanie, jest ostateczna w ramach postępowania w Stowarzyszeniu.
3. Niezależnie od rozstrzygnięć w Stowarzyszeniu członek Stowarzyszenia może skorzystać z ochrony sądowej w zakresie członkowstwa w Stowarzyszeniu.

Rozdział IV ORGANY STOWARZYSZENIA

Zasady organizacyjne

§ 24

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną;
4) Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rozjemczą.

§ 25

1. Wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej dokonuje Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne zebranie może zarządzić głosowanie tajne.
2. W tym samym czasie można być członkiem tylko jednego organu: zarządu, komisji rewizyjnej albo Komisji Rozjemczej.

§ 26

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej. Mandat członków tych organów wygasa po pierwszym zwyczajnym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
2. Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów obecnych.
3. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej przed upływem kadencji Walne zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 27

Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej ma obowiązek:
1) reprezentować godnie interesy Stowarzyszenia;
2) wykonywać przyjęte obowiązki wynikające z pełnionej funkcji zgodnie z zakresem zadań organu, do którego został wybrany;
3) aktywnie uczestniczyć w pracach organu, którego jest członkiem;
4) utrzymywać kontakt z członkami Stowarzyszenia.

§ 28

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej lub upoważnieni przez nich członkowie tych komisji mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Do części posiedzenia Zarządu, na który podejmowane są sprawy dotyczące nałożenia kar porządkowych lub pozbawienia członkowstwa nie stosuje się ust. 1 w odniesieniu do członka Komisji Rozjemczej.

§ 29

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

Walne Zebranie

§ 30

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu ma każdy członek zwyczajny.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie wspierający, przedstawiciele organizacji zrzeszających Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście.

§ 31

1. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Walne Zebranie powinno się odbyć do 30 kwietnia danego roku, za wyjątkiem roku, w którym Stowarzyszenie zostało założone.
2. Zarząd zawiadamia pisemnie członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania na co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 32

1. Walne Zebranie odbywa się według ustalonego porządku obrad.
2. Walne Zebranie, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego Zebrania spośród obecnych członków. Przewodniczącym Walnego Zebrania nie może być Prezes Zarządu ani Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej.

§ 33

1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:
1) sprawozdawczo-wyborcze;
2) sprawozdawcze, odbywane corocznie.

§ 34

Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczego należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;
2) uchwalanie regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego i jego zmiany;
3) uchwalanie funduszy celowych;
4) dokonywanie oceny działalności Zarządu za okres sprawozdawczy na podstawie przedstawionego sprawozdania Zarządu;
5) rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności Zarządu w okresie sprawozdawczym;
6) rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rozjemczej w okresie sprawozdawczym;
7) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
8) zatwierdzanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
9) uchwalanie rocznego planu pracy i preliminarza finansowego Stowarzyszenia;
10) ustalanie wysokości opłat ogrodowych;
11) podejmowanie uchwał w sprawie zadań inwestycyjnych lub remontowych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym;
12) dokonywanie wyborów uzupełniających do organów Stowarzyszenia;
13) nadawanie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia;
14) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
15) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
16) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego należy ponadto:
1) uchwalanie programu działania na okres kadencji;
2) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach przewidzianych w Statucie;
3) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

§ 36

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie do rozpatrzenia spraw należących do kompetencji walnych zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczowyborczych.
2. Z własnej inicjatywy, na żądanie 1/3 liczby członków zwyczajnych albo Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania. Termin odbycia takiego Walnego Zebrania winien przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia pisemnego żądania.
3. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne sprawy.

Zarząd

§ 37

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 – 7 członków.
3. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

§ 38

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
3. Prezeskieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany wiceprezes.

§ 39

1. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.

§ 40

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
2) ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej;
3) ustalanie wysokości składki członkowskiej i terminu jej płatności;
4) ustalanie zasad wnoszenia i wysokości wpisowego uiszczanego przez członków Stowarzyszenia;
5) zarządzanie Rodzinnym Ogrodem Działkowym w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania;
6) dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanowieniem i wygaśnięciem prawa do działki;
7) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
8) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
9) przygotowywanie projektów uchwał i innych dokumentów na potrzeby Walnego Zebrania;
10) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęć członków, wygaśnięcia członkowstwa bądź pozbawienia członkowstwa;
11) dbałość o przestrzeganie obowiązków przez członków Stowarzyszenia;
12) prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz członków Stowarzyszenia;
13) prowadzenie ewidencji członków, działkowców oraz działek w Rodzinnym Ogrodzie działkowym;
14) sprawowanie nadzoru nad zagospodarowaniem działek zgodnym z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie;
15) rozpatrywanie i załatwianie skarg składanych przez członków Stowarzyszenia i pozostałych działkowców;
16) utrzymywanie w należytym stanie ogólnych terenów, urządzeń i obiektów Rodzinnego Ogrodu Działkowego;
17) opracowywanie planów pracy;
18) realizacja inwestycji i remontów;
19) gospodarowanie środkami finansowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i preliminarzem finansowym uchwalonym przez walne Zebranie;
20) pobieranie składek członkowskich, wpisowego, opłat ogrodowych uchwalonych przez walne Zebranie oraz innych należności;
21) terminowe regulowanie zobowiązań Stowarzyszenia;
22) prowadzenie innych spraw Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

§ 41

1. Zarząd działa w imieniu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Następujące czynności podejmowane przez zarząd wymagają zgody Walnego Zebrania:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;
2) zaciągniecie kredytu lub pożyczki;
3) wynajęcie, wydzierżawienie lub oddanie do bezpłatnego korzystania nieruchomości Stowarzyszenia na okres bezterminowy albo dłuższy niż rok;
4) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000,-zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;
5) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub skarbnik.

Komisja Rewizyjna

§ 42

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium członków Zarządu;
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
4) składanie żądania zwołania Walnego Zebrania;
5) składanie żądania zwołania Zarządu.

§ 44

1. Dla oceny działalności Zarządu, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole obejmujące w szczególności wykonanie uchwał Walnego Zebrania, w tym dotyczących planu pracy i wykonania preliminarza. Komisja rewizyjna bada również sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu sporządzane na potrzeby Walnego Zebrania.
2. Wyniki kontroli oraz ocenę rocznej działalności Zarządu Komisja Rewizyjna przedstawia wraz z wnioskami na Walnym Zebraniu sprawozdawczym. Ocena za okres kadencji przedstawiana jest na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.
3. Wyniki kontroli, o których mowa w ust. 1, wraz z wnioskami Komisja Rewizyjna przedstawia na posiedzeniu Zarządu.
4. Protokoły kontroli oraz wnioski Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.

Komisja Rozjemcza

§ 45

1. Komisja Rozjemcza jest organem mediacyjnym i odwoławczym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rozjemcza składa się z 3 członków.
3. Członkami Komisji Rozjemczej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 46

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy w szczególności:
1) mediacje w sporach miedzy działkowcami;
2) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o nie przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu o pozbawieniu członkowstwa w Stowarzyszeniu lub wymierzeniu kary porządkowej.

§ 47

1. Mediacje za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi zespół Komisji Rozjemczej w składzie co najmniej dwuosobowym.
2. Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd Stowarzyszenia.
3. Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie zespołu mediacyjnego Komisji Rozjemczej.
4. Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
5. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiążą się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

§ 48

Odwołania od uchwał Zarządu Komisja Rozjemcza rozstrzyga w składzie trzyosobowym.

Rozdział V MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 49

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie i wpisowe;
2) wpłaty członków i osób korzystających z działek w rodzinnym Ogrodzie Działkowym prowadzonym przez Stowarzyszenie;
3) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, środki otrzymane od sponsorów;
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
5) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;
6) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
7) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
2. Majątek Stowarzyszenia nie podlega podziałowi między jego członków.

§ 50

Funduszami Stowarzyszenia są;
1) fundusz statutowy;
2) fundusze celowe utworzone przez Walne Zebranie.

§ 51

1. Stowarzyszenie wydatkuje środki finansowe na podstawie preliminarzy finansowych obejmujących rok obrachunkowy.
2. Rokiem obrachunkowym w Stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy.
3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
4. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem majątku i funduszy w Stowarzyszeniu sprawuje Komisja Rewizyjna.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział VI SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI DZIAŁEK

§ 52

1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencję działek. Ewidencja jest prowadzona w formie papierowej lub elektronicznie.
2. Ewidencja obejmuje dane określone w art. 51 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
3. Ewidencja podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez walne Zebranie na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 54

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Postanowień § 29 nie stosuje się.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Jeśli Walne zebranie nie wyznaczy likwidatora, likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd.
3. Pozostały po likwidacji majątek stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
Statut uchwalony na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w dniu 5 września 2014 roku.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do KRS.

Post Author: Zarząd