Dodawanie na naszej stronie komentarzy, ogłoszeń drobnych, wpisów na Forum i innych treści związane jest z koniecznością akceptacji przez użytkowników poniższego Regulaminu. W skrócie chodzi o to aby dodawane treści były zgodne z prawem, dodawane zdjęcia nie naruszały praw osób trzecich oraz wpisy były zgodne z Netykietą

Poniżej pełna treść Regulaminu:


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług świadczonych na stronie ROD-Kmita w Zabierzowie: www.rod-kmita.pl, której właścicielem i administratorem jest Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie, określając w szczególności zasady:

  • użytkowania serwisu
  • zakładania przez użytkowników konta oraz korzystania z niego
  • umieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń, wpisów, komentarzy
  • dozwolonej treści ogłoszeń, wpisów, komentarzy zamieszczanych na stronie
  • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji

Nazwy użyte w Regulaminie definiuje się w następujący sposób:

Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie, ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów KRS 0000527779; Regon 123235794; NIP 513-02-39-222;

Serwis – strona www.rod-kmita.pl, przeznaczona do zamieszczana i przeglądania różnego rodzaju informacji, wpisów, ogłoszeń, dostępnych w domenie internetowej rod-kmita.pl,

Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych na stronie rod-kmita.pl;

Konto – cześć Serwisu indywidualnie przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail, przy pomocy której Użytkownik może dokonywać określonych czynności w ramach Serwisu na stronie swojego profilu;

Regulamin – ten regulamin.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis rod-kmita.pl umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publikowanie w sieci internetowej różnych ogłoszeń w ramach usługi „Ogłoszenie” a także umożliwia użytkowanie innych funkcji: komentowanie wpisów, dodawanie treści i dyskusji na Forum.

Aby uzyskać dostęp do usług na stronie rod-kmita.pl należy założyć konto w Serwisie oraz korzystać z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w popularnie używaną przeglądarkę internetową.

Użytkownik indywidualnie ustala treść ogłoszenia/wpisu/komentarza i ponosi odpowiedzialność prawną za zgodność treści ze stanem faktycznym oraz samą treść. Niedozwolone jest umieszczanie treści niezgodnych z charakterem Serwisu.

WARUNKI I ZASADY ZAŁOŻENIA ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KONTA

Chęć użytkowania z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją wpisów lub komentarzy wymaga stworzenia Konta.

Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Stowarzyszeniem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach określanym w niniejszym Regulaminie.

Tworząc Konto w Serwisie Użytkownik akceptuje ten Regulamin oraz oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem dotyczącym ochrony danych osobowych.

Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po podaniu loginu/adresu email oraz hasła czyli zalogowaniu (tj.). Czynności związane z umieszczaniem i edycją ogłoszeń/wpisów/komentarzy oraz wyborem zasad oraz warunków ich emisji może dokonywać wyłącznie zalogowany Użytkownik.

Zakładając i aktywując Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres email zarówno wiadomości systemowych jak i wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia/wpisu/komentarza.

Użytkownik może rozwiązać umowę ze Stowarzyszeniem poprzez usunięcie swojego konta i poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie, ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów

UMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ/WPISÓW/KOMENTARZY

W ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie, Stowarzyszenie umożliwia Użytkownikom umieszczanie i publiczne udostępnianie w Serwisie rod-kmita.pl zdjęć i treści wyłącznie na warunkach określonych poniżej.

Zamieszczenie treści i zdjęć na Serwisie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem i każdy Użytkownik ponosi samodzielną odpowiedzialność prawną za zamieszczaną treść i zdjęcie/-cia.

Aby umieścić ogłoszenie, wpis, komentarz w Serwisie Użytkownik:

a) wypełnia formularz dostępny na stronach Serwisu, wpisuje treść, dodaje stosowne fotografie w liczbie i formatach określonych przez Stowarzyszenie;

b) potwierdza, że zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi, po wyrażeniu woli korzystania z Serwisu i związania się umową.;

c) bezpośrednio przed zawarciem umowy potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat świadczenia i jego specyfiki, czasie trwania umowy oraz swoim minimalnym zakresie obowiązków wynikających z zawartej umowy.;

Użytkownik ma prawo do edytowania treści ogłoszenia/wpisu/komentarza w trakcie emisji, usuwania swojego ogłoszenia/wpisu/komentarza z Serwisu lub przedłużenia czasu emisji własnego ogłoszenia/wpisu/komentarza. 

Po upływie okresu publikacji ogłoszenia/wpisu/komentarza stają się one niewidoczne i nieaktywne w Serwisie. Jeżeli Użytkownik w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia/wpisu/komentarza, zostanie ono usunięte z bazy.

Użytkownik publikując ogłoszenia/wpisy/komentarze w Serwisie, przesyłając zdjęcia przedmiotów, wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie przez Stowarzyszenie. a nadto udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z tych treści i zdjęć na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania ich określoną dostępną jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

e) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

f) wystawiania i/lub wyświetlania,

g) obróbki cyfrowej w celu dostosowania zdjęcia do wymogów konkretnej strony internetowej, gazety, audycji telewizyjnej lub innej technologii przekazu,

h) umieszczania zdjęć w bazach danych, 

Zezwolenie oraz licencja Użytkownika, określone powyżej, nie są ograniczone ani terytorialnie ani czasowo, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

Przesyłając i umieszczając w Serwisie zdjęcie Użytkownik oświadcza, że:

a) posiada pełne prawo do dysponowania nimi a także, że przysługują mu do nich autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub, że przysługują mu prawa do korzystania ze zdjęć, obejmujące w szczególności prawo do udostępniania zdjęć z prawem do ich rozpowszechniania zgodnego z postanowieniami Regulaminu,

b) informacja zawarta na zdjęciu jest prawdziwa, zgodna z profilem serwisu i nie wprowadza nikogo w błąd.

Użytkownik przesyłając zdjęcie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

Przesyłając zdjęcie Użytkownik wyraża zgodę na jego archiwizowanie przez Stowarzyszenie przez czas nieoznaczony.

WARUNKI I ZASADY OKREŚLAJĄCE DOZWOLONĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ UMIESZCZANYCH W SERWISIE ROD-KMITA.PL

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych przez Uzytkownika ogłoszeń/wpisów/komentarzy.

Treść umieszczanego ogłoszenia/wpisu/komentarza nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.

Zabrania się wprowadzania do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Stowarzyszenie ma prawo bez podania przyczyny usunąć z serwisu internetowego ogłoszenie/wpis/komentarz, które w dniu jego zamieszczenia zawiera nieaktualną ofertę lub treści sprzeczne z normami prawnym, etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce. W przypadku tych ostatnich Stowarzyszenie zawiadamia też stosowane organy ścigania.

Niedozwolone jest też umieszczanie w treści ogłoszenia/wpisu/komentarza jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w takim ogłoszeniu/wpisie/komentarzu.

Zabrania się umieszczania w miejscu desygnowanym na zdjęcie jakichkolwiek plików graficznych nie stanowiących zdjęcia oferty, w szczególności: map, znaków firmowych, plików animowanych oraz treści niezwiązanych z profilem Serwisu. Zabronione jest również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek tekstów lub znaków graficznych. Dopuszcza się jedynie umieszczanie na zdjęciach znaków wodnych, jednak wielkość i forma takiego znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny winien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.

Zabrania się wpisywania/dopisywania w treści ogłoszeń drobnych/wpisów/komentarzy i na zdjęciach do nich dodanych reklam innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą usuwane.

Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do dystrybucji materiałów chronionych przez międzynarodowe i polskie prawo autorskie oraz materiałów, których dalszemu przekazywaniu zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia/wpisu/komentarza narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Stowarzyszenie ma prawo do usunięcia takich treści i zawiadomienia organów ścigania.

Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku umieszczenia w treści ogłoszenia/wpisu/komentarza przez Użytkownika danych fikcyjnych czy niepełnych, jak również o zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, bądź za niedojście do skutku tychże transakcji.

W przypadku naruszenia zasad Regulaminu przez Użytkownika, Stowarzyszenie może natychmiastowo usunąć naruszające Regulamin materiały oraz zablokować lub skasować Konto danego Użytkownika.

Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika do celów komercyjnych jest zabronione.

Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach/wpisach/komentarzach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – czyli do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji/konwersacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawo do korzystania z określonych Regulaminem usług mają jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Stowarzyszenie nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu spowodowanego nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika, aktualizacją Serwisu lub będących skutkiem awarii/działania siły wyższej.

Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, oznaczają zablokowanie dostępu do Serwisu oraz podjęcie przez Stowarzyszenie środków prawnych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a osobą fizyczną, której dane dotyczą.

Użytkownik, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do wglądu w treść własnych danych oraz prawo ich poprawienia/uzupełnienia.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Stowarzyszenie zawiadomi Użytkowników o każdej zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu

W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Użytkownika w trakcie trwania umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Stowarzyszeniem będzie kontynuowana do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

Użytkownik może kontaktować się ze Stowarzyszeniem w sprawach dotyczących zawartych umów pod adresem: Stowarzyszenie Ogrodowe „KMITA” w Zabierzowie, ul. Białych Brzóz 40, 32-080 Zabierzów lub pod adresem e-mail:

Aktualna wersja Regulaminu będzie każdorazowo publikowana w Serwisie ROD-KMITA.PL