Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego „KMITA” w Zabierzowie

§ 1.

 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego „Kmita” zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo – zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych, Statutu Stowarzyszenia, Uchwał Walnego Zebrania i niniejszego Regulaminu.
 2. Siedzibą Zarządu jest: 32 – 080 Zabierzów ul. Białych Brzóz nr 40
 3. Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

§ 2.

 1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie w czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej jego członków.

§ 3.

 1. Skład oraz tryb powoływania i odwoływania Zarządu określa § 25 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub skarbnik zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do podejmowania samodzielnych decyzji w sprawach bieżących – według przydzielonego mu przez Zarząd zadań. W razie sprzeciwu chociażby, jednego członka Zarządu co do określonego sposobu prowadzenia sprawy lub organizowania działalności Stowarzyszenia, następuje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy uchwałą Zarządu.

§ 4.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia zarządzanie jego majątkiem,
 2. Ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej,
 3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 4. Ustalanie zasad wnoszenia i wysokości wpisowego uiszczanego przez członków Stowarzyszenia,
 5. Zarządzanie Ogrodem działkowym w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania,
 6. Dokonywanie czynności prawnych związanych z ustanowieniem i wygaśnięciem prawa do działki,
 7. Realizacja uchwał Walnego Zebrania,
 8. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
 9. Przygotowywanie uchwał i innych dokumentów na potrzeby Walnego Zebrania,
 10. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęć członków, wygaśnięcia członkostwa bądź pozbawienia członkostwa,
 11. Dbałość o przestrzeganie obowiązków przez członków Stowarzyszenia,
 12. Prowadzenie zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz członków Stowarzyszenia,
 13. Prowadzenie ewidencji członków, działkowców oraz działek w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym,
 14. Sprawowanie nadzoru nad zagospodarowaniem działek zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie,
 15. Rozpatrywanie i załatwianie skarga składanych przez członków Stowarzyszenia i pozostałych działkowców,
 16. Utrzymywanie w należytym stanie ogólnych terenów, urządzeń o obiektów Rodzinnego Ogrody Działkowego,
 17. Opracowywanie planów pracy,
 18. Realizacja inwestycji i remontów,
 19. Gospodarowanie środkami finansowymi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i preliminarzem finansowym uchwalonym przez Walne Zebranie,
 20. Pobieranie składek członkowskich, wpisowego, opłat ogrodowych uchwalonych przez Walne Zebranie oraz innych należności,
 21. Terminowe regulowanie zobowiązań Stowarzyszenia,
 22. Prowadzenie innych spraw Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.

§ 5.

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany wiceprezes.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków Wiceprezes. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym:
  – członkowie Komisji Rewizyjnej,
  – przedstawiciele członków wspierających,
  – goście zaproszeni przez Zarząd.
 5. Porządek obrad posiedzenia ustala Prezes lub zwołujący Wiceprezes, uwzględniając wnioski złożone przez członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, składane Sekretarzowi Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 6.

 1. O dacie, godzinie, miejscu i porządku posiedzenia zawiadamia wszystkich członków Zarządu Sekretarz na 3 dni przed posiedzeniem.
 2. Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania trzydniowego terminu powiadomienia.
 3. Obecność na posiedzeniu Zarządu jego członków jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie.

§ 7.

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny wskazany przez Prezesa członek Zarządu, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.
 2. Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia porządek obrad oraz protokół Zarządu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nieprzewidzianej w porządku obrad lub o nierozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu.

§ 8.

 1. Zarząd głosuje jawnie.
 2. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie zgłoszone przez któregokolwiek członka Zarządu.

§ 9.

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole posiedzenia.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 4. Każdy członek Zarządu, który w głosowaniu jawnym głosował przeciwko uchwale, może przy podpisywaniu protokółu zgłosić zdanie odrębne.

§ 10.

 1. Projekt uchwały Zarządu powinien być w formie pisemnej i zawierać w szczególności (o ile to możliwe):
  – tytuł uchwały,
  – podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
  – określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
  – wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,
  – termin wejścia w życie uchwały.
 2. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, wskazuje rok i datę jej podjęcia.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

§ 11.

 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują Prezes oraz Sekretarz.
 2. Posiedzenia Zarządu przygotowuje Sekretarz Stowarzyszenia.
 3. Protokół zawiera w szczególności:
  – datę posiedzenia,
  – porządek posiedzenia,
  – krótki opis przebiegu dyskusji,
  – wyniki głosowań,
  – numery i tytuły podjętych uchwał,
  – zdania odrębne do podjętych uchwał,
  – złożone do protokółu oświadczenia i wnioski.
 4. Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu.
 5. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał i ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 6. Rejestr uchwał i protokołów prowadzi Sekretarz Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 13.

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/2 składu Zarządu.
 3. Zmiana Regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14.

Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 26 lutego 2015 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Post Author: Zarząd

Dodaj komentarz