W związku z informacjami o przypadkach korzystania z broni pneumatycznej (wiatrówki)
na terenie ROD Kmita w Zabierzowie, Zarząd Ogrodu informuje, że:

Przedmiotowe zagadnienie reguluje przede wszystkim ustawa
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 1999 r. nr 53, póz. 549 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 tej ustawy, bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy gwintowanej albo z elementu ją zastępującego, a przez to do rażenia celów na odległość.

Z kolei art. 45 powołanej ustawy stanowi, że broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być używana w celach szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych tylko na strzelnicach. Powyższy przepis przesądza zatem jednoznacznie o tym, że w obecnym stanie prawnym niedopuszczalne jest używanie broni pneumatycznej (wiatrówki) na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Używanie w celach szkoleniowych, sportowych lub rekreacyjnych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami, podlega karze aresztu lub grzywny (art. 51 ust. 2 pkt 11 ustawy o broni i amunicji)